Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny

calendar 05-03-2020

Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz prowadząc kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z:
1.    Urządzenia wodociągowego w Brzezinach,
2.    Z indywidualnego ujęcia wody Szpitala powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach- spółki z o.o.
dokonał okresowej oceny jakości wody do spożycia w 2019 r. i stwierdził, że spełniała wymagania określone w załączniku nr 1  do  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom miasta Brzeziny i stwierdził, że woda z nadzorowanych wodociągów na terenie Miasta Brzeziny jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. 
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została wydana przez PPIS w Brzezinach w dniu 20 lutego 2020 roku.

 

Burmistrz Miasta Brzezin

 

Ocena jakości wody

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej