Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Burmistrza Miasta

calendar 18-03-2020

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 41 ust.2 w związku z art. 40 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców miasta Brzeziny, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
 
zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Z dniem 19 marca 2020r. wprowadzam zakaz handlu na targowisku miejskim położonym przy ul. Modrzewskiego i ul. Lasockich na gruntach stanowiących własność Miasta artykułami innymi, niż artykuły spożywcze, chemiczne i roślinne.
2. Zakaz nie obejmuje pawilonów handlowych zlokalizowanych na terenie określonym w ust.1.
3. Zakaz obowiązuje do odwołania.
4. Osoby prowadzące handel mają obowiązek ustawiać swoje stanowiska w sposób wskazany przez administratora.
5. Teren targowiska miejskiego objętego niniejszym zarządzeniem określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Osoby prowadzące handel wbrew zakazowi lub nie stosujące się do poleceń administratora targowiska podlegają karze grzywny do 1.000,00 złotych wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta, w BIP, na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Brzeziny.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pełna treść Zarządzenia

Załącznik graficzny w formacie .jpg

Załącznik graficzny w formacie .pdf

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej