Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

calendar 17-04-2020

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r. i Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

1. 3746/1 o pow. 1258 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043560/9

Cena wywoławcza – 66.700,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

2. 3746/2 o pow. 1130 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043559/9

Cena wywoławcza – 59.900,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

3. 3746/12 o pow. 1103 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043564/7

Cena wywoławcza – 72.700,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

4. 3746/13 o pow. 1103 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043563/0

Cena wywoławcza – 73.700,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

5. 3746/14 o pow. 1107 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043562/3

Cena wywoławcza – 74.000,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

6. 3746/15 o pow. 1209 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043561/6

Cena wywoławcza – 80.800,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

7. 3746/16 o pow. 1675 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043569/2

Cena wywoławcza – 103.200,00 zł, wadium – 6.000,00 zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 27 maja 2020 r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 i 12.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810,  w terminie do 20 maja 2020 r. włącznie. 

 

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w pieniądzu oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2017 r. , poz. 2278 ze zm.).

Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta ( Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) powyższe nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem:  1-7 MN o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a działki 3746/1-3746/2 dodatkowo częściowo w obszarze oznaczonym symbolem: 1-9 Z o przeznaczeniu: zieleń nieurządzona.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z uzasadnionych przyczyn.

                                                                                                     Burmistrz Miasta BrzezinyPełna treść


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej