Ogłoszenia i komunikaty

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

calendar 27-04-2020

Burmistrz Miasta Brzeziny, stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284.) zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2020 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr XXIV/180/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 25 marca 2020 r. pod poz. 1966 i zgodnie z § 8 uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
W związku z powyższym od dnia 1 maja 2020 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1.    Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł od jednego mieszkańca.
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 19 lipca 2019 r., która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U 2019 poz. 1579) nie ma możliwości zbierania odpadów w sposób nieselektywny. Zgodnie z § 4 ww. uchwały, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność stawki podstawowej, a więc 72,00 zł. 
2.    Ustalono stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbioru, odpowiednio:
1) o pojemności 120 l - w wysokości 5,90 złotych;
2) o pojemności 240 l - w wysokości 11,81 złotych;
3) o pojemności 1100 l - w wysokości 54,17 złotych;
4) o pojemności 5000 l - w wysokości 246,22 złotych.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność stawki podstawowej, a więc odpowiednio:
1) o pojemności 120 l - w wysokości 17,70 złotych;
2) o pojemności 240 l - w wysokości 35,43 złotych;
3) o pojemności 1100 l - w wysokości 162,51 złotych;
4) o pojemności 5000 l - w wysokości 738,66 złotych.
3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 169,30 zł.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność stawki podstawowej, a więc 507,90 zł.
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r.
Zmiana stawki opłaty, jeżeli nie zmieniły się pozostałe dane podane w deklaracji nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji (art. 6 m. ust. 2a ww. ustawy).
Każdy właściciel nieruchomości zgłoszonej do systemu otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i powinien uiszczać opłatę w wysokości zawartej w zawiadomieniu.
Jednak ze względu na powszechny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości, którzy nie skorygowali sposobu zbierania odpadów komunalnych, zobowiązani są do złożenia niezwłocznie stosownej deklaracji.
Również właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni zweryfikować dane podane w złożonych deklaracjach, dotyczące ilości pojemników o określonej pojemności, przeznaczonych dla poszczególnych frakcji odpadów.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 


W dniu 27 lutego 2020 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr XXIV/180/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 25 marca 2020 r. pod poz. 1967 i zgodnie z § 3. ww. uchwały, przepisy w niej określone wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
W związku z powyższym od dnia 1 maja 2020 roku na terenie miasta Brzeziny zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,50 zł.
Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia. Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez mieszkańca nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu (Deklaracja zostanie opublikowana na stronie w dniu 04.05.2020 r.) Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja. W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tyt. kompostowania właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne i będzie zobowiązany do oddania pojemnika brązowego firmie odbierającej odpady komunalne.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

W dniu 27 lutego 2020 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr XXIV/179/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 23 marca 2020 r. pod poz. 1886 i zgodnie z § 5. ww. uchwały, przepisy w niej określone wchodzą w życie z dniem 1 maja 2020 r. tj. pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Deklaracja zostanie opublikowana na stronie www.brzeziny.pl w dniu 04.05.2020 r.
Konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny.
Ponadto deklarację powinni złożyć właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz wszyscy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów komunalnych.
Druk deklaracji będzie można pobrać ze strony internetowej Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl oraz w holu Urzędu Miasta Brzeziny od dnia 4 maja 2020 roku.
Wszelakie informacje oraz wyjaśnienia dotyczące zmian w przepisach obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brzeziny można uzyskać pod numerem
tel. 46 8742667.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej