Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta

calendar 22-06-2020

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta

w sprawie udziału mieszkańców w debacie

nad Raportem o stanie Miasta Brzeziny za 2019 rok

 

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 podczas XXVIII sesji Rady Miasta Brzeziny odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Brzeziny za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. 2020r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Pisemne zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 24 czerwca 2020 roku (środa) do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 111.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miasta postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

W załączeniu proponowany wzór zgłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

 Grzegorz Maślanko

 

 

 

Pdełna treść raportu

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej