Ogłoszenia i komunikaty

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego.

calendar 02-07-2020

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 17a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), dalej jako ustawa o pizp, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o pizp, będących wynikiem realizacji:
-    Uchwały nr XXV/161/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego, zmienionej uchwałą nr XLI/277/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r.,
-    Uchwały XXV/162/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych
w rejonie ulic: Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo wschodniej granicy miasta, zmienionej uchwałami nr XLI/278/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia
29 czerwca 2017 r. oraz nr XLIV/309/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r.,
-    Uchwały nr XLI/281/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego,
-    Uchwały nr XXV/164/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych
w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego, zmienionej uchwałami nr XLI/280/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz nr L/366/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2018 r.,
-    Uchwały nr XLIV/310/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich, zmienionej uchwałą nr L/367/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2018 r.,
-    Uchwały nr XLIV/311/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego,
-    Uchwały nr XLIV/312/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej,
informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wnioskach lub uwagach jest Burmistrz Miasta  Brzeziny z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
2.    Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Burmistrz Miasta  Brzeziny wyznaczył w jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 22 24, e-mail: iodo@brzeziny.pl.
3.    Dane osobowe osób, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4.    Dane osobowe osób, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:
1)    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
2)    innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Brzeziny przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Miasto Brzeziny, w tym: biuru projektowemu przygotowującemu projekt planu miejscowego.
5.    Dane osobowe osób, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
6.    Podane w uwagach dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.    Osoby, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3)    do żądania usunięcia danych osobowych;
4)    do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa),
gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
8.    Podanie we wnioskach i uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków lub uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Pełna treść klauzuli

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej