Ogłoszenia i komunikaty

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO ŻŁOBKA W BRZEZINACH

calendar 30-07-2020

 

Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców dzieci w wieku do lat 3, spełniających następujące kryteria:
1.    Formalne:
- rodzic dziecka w wieku do lat 3,
- miejsce zamieszkania dziecka, rodzica na terenie Miasta Brzeziny,
- zgoda bezrobotnych i biernych zawodowo na udział w procesie aktywizacji.
2.    Dodatkowe (punktowe):
- wielodzietność rodziny dziecka: 20 pkt;
- samotne wychowanie dziecka w rodzinie: 20 pkt;
- niepełnosprawność dziecka: 10 pkt;
- niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów: 10 pkt;
- objęcie dziecka pieczą zastępczą: 10 pkt.

Szczegółowe zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie. Dokumenty rekrutacyjne w tym w/w regulamin dostępne są:
- w Żłobku Miejskim w Brzezinach,
- na stronie www.brzeziny.pl.

Złożenie kompletu dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie i tym samym przyjęciem dziecka do Żłobka.
Wyniki naboru będą dostępne w siedzibie Żłobka, a także w Urzędzie Miasta u pracownika odpowiedzialnego
za oświatę.
Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana Regulamin Uczestnika w Projekcie.


Z poważaniem
Burmistrz Miasta Ilona Skipor

 

 

Regulamin Uczestnika w Projekcie

Pełna treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej