Ogłoszenia i komunikaty

Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Miejskim

calendar 15-09-2020

 

w ramach w ramach projektu pn. „Projekt „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” przewidzianego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

Trwa nabór na wolne stanowisko pracy:
Opiekunka/opiekun w Żłobku Miejskim MALUCH w Brzezinach – 1 etat.

Dokumenty do pobrania:
1.    Pełna treść ogłoszenia
2.    Regulamin naboru
3.    Kwestionariusz osobowy
4.    Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej