Ogłoszenia i komunikaty

UWAGA!!!

calendar 27-10-2020

 

 

OGŁOSZENIE


Informujemy, że w dniu 28.10.2020 roku rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do udziału w projekcie
pn. „Utworzenie 43 miejsc nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”,

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.


Rekrutacja będzie trwała do 4.11.2020 roku


Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców dzieci w wieku do lat 3, spełniających następujące kryteria:
1.    Formalne:
- rodzic dziecka w wieku do lat 3,
- rodzic zamieszkujący, pracujący lub uczący się na terenie Miasta Brzeziny,
2.    Dodatkowe (punktowe):
- wielodzietność rodziny dziecka: 20 pkt;
- samotne wychowanie dziecka w rodzinie: 20 pkt;
- niepełnosprawność dziecka: 10 pkt;
- niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów: 10 pkt;
-  objęcie dziecka pieczą zastępczą: 10 pkt.

Szczegółowe zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie. Dokumenty rekrutacyjne w tym w/w regulamin dostępne są:
- w Żłobku Miejskim w Brzezinach,
- na stronie www.brzeziny.pl.

Złożenie kompletu dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie i tym samym przyjęciem dziecka do Żłobka.
Wyniki naboru będą dostępne w siedzibie Żłobka, a także w Urzędzie Miasta u pracownika odpowiedzialnego za oświatę.
Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana Regulamin Uczestnika w Projekcie.


Z poważaniem
Burmistrz Miasta Ilona Skipor


Dokumenty do pobrania:
1.    Regulamin Uczestnika w Projekcie
2.    Pełna treść ogłoszenia
3.    Formularz zgłoszeniowy
4.    Załącznik nr 1
5.    Załącznik nr 2
6.    Załącznik nr 3
7.    Załącznik nr 4
8.    Załącznik nr 5

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej