Ogłoszenia i komunikaty

Szanowni Mieszkańcy;

calendar 11-02-2021

OUG w Kielcach wskazuje, że nielegalna eksploatacja kopalin stała się przedmiotem wielu postępowań, które w większości kończyły ustaleniem opłaty podwyższonej, stanowiącej zgodnie z prawem aż czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej!
Zgodnie z przepisami Prawo geologiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
1)    będzie wykorzystywane bez użycia środków strzałowych
2)    nie przekroczy 10 m3 w roku kalendarzowym
3)    nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Warunkiem jednak jest zgłoszenie takiej działalności z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.
Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.Burmistrz Miasta Brzeziny
/-/Ilona Skipor

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej