Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

calendar 02-03-2021

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek, w ramach zadania określonego w art. 38, pkt. 4, lit. g ustawy: „Budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie 4 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Brzezin: dz. ewid. nr 176, obręb 0001 Adamów, jedn.  ewid. Brzeziny - gmina wiejska, ozn. księgi wieczystej LD1B/00035199/8; dz. ewid. nr 177, obręb 0001 Adamów, jedn. ewid. Brzeziny - gmina wiejska, ozn. księgi wieczystej – brak; dz. ewid. nr 1, obręb 0009 Gałkówek Kolonia, jedn. ewid. Brzeziny - gmina wiejska, ozn. księgi wieczystej LD1B/00034218/1; dz. ewid. nr 99, obręb 0015 Jordanów, jedn. ewid. Brzeziny - gmina wiejska, ozn. księgi wieczystej LD1B/00001344/3; dz. ewid. nr 66, obręb 0017 Małczew, jedn. ewid. Brzeziny – gmina wiejska, ozn. księgi wieczystej LD1B/00019685/4; dz. ewid. nr 1671, obręb 0006, jedn. ewid. Brzeziny – gmina miejska, ozn. księgi wieczystej KW 17139; dz. ewid. nr 1672, obręb 0006, jedn. ewid. Brzeziny – gmina miejska, ozn. księgi wieczystej KW 17139.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, do czasu wydania decyzji strony mogą uzyskać informacje pod nr tel. 42 664 12 55 (lub 42 664 11 75 wew. 12 55), lub przesłać pisemne uwagi za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 §2 kpa). Publiczne ogłoszenie nastąpiło 2 marca 2021 r.

 

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej