Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

calendar 23-03-2021

 

GPB-II.747.2.2021.GR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

 

 

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wydaniu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji Nr 43/21 z 18.03.2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek, w ramach zadania określonego w art. 38, pkt. 4, lit. g ustawy: „Budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie 4 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Brzezin: dz. ewid. nr 176, obręb 0001 Adamów; dz. ewid. nr 177, obręb 0001 Adamów; dz. ewid. nr 1, obręb 0009 Gałkówek Kolonia; dz. ewid. nr 99, obręb 0015 Jordanów,; dz. ewid. nr 66, obręb 0017 Małczew - jedn. ewid. Brzeziny – gmina wiejska; dz. ewid. nr 1671, obręb 0006; dz. ewid. nr 1672, obręb 0006  - jedn. ewid. Brzeziny – gmina miejska.
          Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
          Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odwołanie od przedmiotowej decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
          Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 24.03.2021 r. poprzez obwieszczenie zamieszczone w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, właściwych miejscowo urzędach gmin oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
          W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Łódzkiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
         Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na stronie internetowej https://bip.lodzkie.eu/page/47,tablica-ogloszen.html.

 

 

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Agata Urban
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
(dokument podpisany elektronicznie)

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej