Ogłoszenia i komunikaty

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

calendar 23-06-2021

Burmistrz Miasta Brzeziny informuję, że w dniu 14 czerwca 2021 r. działając w imieniu Miasta Brzeziny, podpisała umowę o dofinansowanie, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację Zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2021 r.”
Koszt całkowity zadania to 30 638,00 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji wyniesie do kwoty 27 572,00 zł. i stanowi 90% wartości kosztu całkowitego zadania.
Projekt obejmuje następujące działania:
- demontaż wraz z transportem odpadów i ich unieszkodliwieniem poprzez składowanie bądź utylizację na składowisku 11,056 Mg wyrobów azbestowych,
- Transport odpadów i ich unieszkodliwienie poprzez składowanie bądź utylizację na składowisku 59,824 Mg wyrobów azbestowych.
Realizacja zadania do dnia 30.11.2021 r.
Projekt dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

https://www.wfosigw.lodz.pl/

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej