Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

calendar 27-07-2022

Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach uprzejmie informuje, że dnia 25 lipca 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), opublikowana została decyzja z dnia 12 lipca 2022 r., znak sprawy WA.RZT.70.76.2021/17  (WA.RZT.70.76.2021/17 z dn. 12.07.2022 r.) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny na okres 3 lat, które wchodzą w życie od dnia 2 sierpnia 2022 r.

 

do pobrania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej