Ogłoszenia i komunikaty

Przypomnienie

calendar 29-11-2022

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej ustawa UCPG ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z aktualizacją ww. ewidencji Burmistrz Miasta Brzeziny zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Brzeziny, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia w terminie do 31.12.2022 r.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 oraz na stronie internetowej www.brzeziny.pl. w zakładce karty usług.
Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Miasta Brzeziny lub pocztą elektroniczną.
W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Miasta Brzeziny będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Wypełnione zgłoszenie można:
1.    wysłać pocztą tradycyjną na-adres Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny,
2.    wysłać poczta elektroniczną na adres: sekretariat@brzeziny.pl
3.    dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Brzeziny i złożyć w sekretariacie pok. 110


Informujemy, że złożenie zgłoszenia jest obowiązkowe. Osoby, które nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych/ osadów z oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.


druk zgłoszenia
wykaz firm, z którymi można zawrzeć umowę

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej