Ogłoszenia i komunikaty

Rusza nabór wniosków na wykonanie prac przy zabytkach !!!

calendar 13-01-2023

W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych
Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza nabór zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
Nabór skierowany jest do osób fizycznych/osób prawnych, posiadających tytuł prawny do zlokalizowanego na terenie miasta Brzeziny zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków Szczegółowe warunki naboru określono w Regulaminie naboru.
Regulamin naboru zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępny jest TUTAJ.
Wzór  Zgłoszenia proponowanego do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępny jest TUTAJ.
Zgłoszenia przyjmowane są od 13 stycznia 2023 r. do 20 stycznia 2023 r do godz. 16:00
w Sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny (I piętro pok. 111).

Premiowane będą inwestycje, dla których na dzień złożenia zgłoszenia:
-  sporządzono dokumentacje projektową,
-     uzyskano pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku,
-    uzyskano pozwolenie na budowę / zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszenia robót budowlanych.
Złożenie wniosku nie daje gwarancji otrzymania dotacji.
UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa dysponent zabytku!

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej