Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie ustalenia cennika usług CKF w Brzezinach

calendar 14-02-2023

        Na podstawie art. 30 ust. 1  w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 12 Statutu Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach stanowiący załącznik do uchwały Nr VII/41/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XXXIII/222/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 r. Nr 153 poz. 1477 oraz z 2017 r. poz. 229) Burmistrz Miasta Brzeziny zarządza, co następuje:

§ 1. Na wniosek dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ustalam:
1) „Cennik usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – kryta pływalnia”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) „Cennik usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – stadion miejski/boiska wielofunkcyjne ORLIK 2012”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 159/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia
30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej
w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego / boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2023 r.

 

Pełna treść

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej