Ogłoszenia i komunikaty

1 marca br. rusza nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”

calendar 27-02-2023

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?
Beneficjentem końcowym programu może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (tj. budynku w którym wydzielono więcej niż 2 lokale w tym przynajmniej 2 samodzielnie lokale mieszkalne), zlokalizowanym na terenie Miasta Brzeziny.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do:
1.    Dokumentacji projektowej
2.    Wymiany źródła ciepła – zakup i montaż:
3.    Uzupełniająco do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym.

Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych znajdziecie Państwo w Regulaminie naboru wniosków.

UWAGA!!! Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania na 1 lokal mieszkalny uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:·
•    podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000 zł (przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.),
•    podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000 zł (przysługuje osobom, których gospodarstwa domowe nie przekraczają przeciętnego miesięcznego dochodu powyżej 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342  zł w gospodarstwie jednoosobowym,
•    najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37.500,00 zł (jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.).


Miasto Brzeziny wypłaci beneficjentom końcowym dofinansowanie w postaci refundacji po zrealizowaniu przez nich inwestycji, złożeniu wymaganych dokumentów do gminy oraz po otrzymaniu dotacji z WFOŚIGW.


Wnioski w 1 egzemplarzu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny (pok.111, I piętro), pocztą na adres Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny bądź elektronicznie przez platformę ePUAP na adres: /1021011/SkrytkaESP od 01.03.2023 r.


Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem naboru wniosków określającym sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie dostępnym pod ogłoszeniem i w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny.


Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 31.10.2025 r. lub wyczerpania środków przyznanych Miastu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) na realizację programu, przy czym termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

 Serdecznie zachęcam do udziału w programie


                           
Ilona Skipor
Burmistrz Miasta Brzeziny

 


Dokumentacja naboru:
1.    Regulamin naboru
2.    Umowa
3.    Lista sprawdzająca przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania

Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie
1.    Wniosek o dofinansowanie- wzór
2.    Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3.    Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Brzeziny
4.    Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji
5.    KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dokumentacja do wniosku o płatność
1.    Wniosek o płatność
2.    Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
3.    Protokół odbioru prac wykonawcyWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej