Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

calendar 14-03-2023


Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał Obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Brzeziny za 2022 rok oraz Okresowej oceny jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Brzezinach za 2022 rok.
Woda z nadzorowanych wodociągów na terenie Miasta Brzeziny odpowiada  wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.Ilona Skipor
Burmistrz Miasta Brzeziny

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej