Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny

 

 

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że więcej informacji na temat projektu i jego realizacji można znaleźć na stronie internetowej http://wykluczeni.brzeziny.pl/

 

 

Projekt nr POIG/8.3/2011/ŁDK/70 pn. Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowita wartość projektu: 1 041 351,00 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 1 041 351,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 885 148,35 PLN


Głównym celem projektu jest umożliwienie ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Realizacja powyższego celu będzie możliwa poprzez zakup 100 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i ubezpieczeniem wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Dzięki realizacji projektu dostęp do Internetu uzyska 61 gospodarstw domowych. Pozostałe komputery zostaną ulokowane w jednostkach podległych Gminie Miasto Brzeziny (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego działa również Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna Świetlik, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Biblioteka, Muzeum). Dostęp do Internetu dla wszystkich gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie jak również dla wykluczonych cyfrowo korzystających z Internetu w w/w jednostkach będzie całkowicie bezpłatny. Środki na ten cel będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Gminy Miasto Brzeziny. Darmowy dostęp do Internetu będzie oferowany przez 30 miesięcy realizacji projektu oraz przez 5 lat po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu będą również mieli możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Planuje się, że rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się we wrześniu br, natomiast przekazanie wyłonionym uczestnikom sprzętu komputerowego i rozpoczęcie świadczenia usług dostępu do Internetu – w październiku br. Termin ten jest jednak uzależniony od czasu niezbędnego na przygotowanie, przeprowadzenie i wyłonienie wykonawców w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i świadczenia usług dostępu do Internetu. Przed rozpoczęciem rekrutacji, w gazecie lokalnej pojawi się stosowne ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie. W biurze projektu (Urząd Miasta Brzeziny, pok. 125), na stronie www.brzeziny.pl jak również na nowobudowanej stronie internetowej poświęconej wyłącznie projektowi znajdą Państwo regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania, wypełnienia i złożenia w ramach naboru do udziału w projekcie. Planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.03 2015 r. (bezpłatny dostęp do Internetu będzie zapewniony jeszcze przez 5 kolejnych lat) Instytucją Zarządzającą dla działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Instytucją Wdrażającą - Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpe.gov.pl

 

 

"Dotacje na Innowacje"
"Inwestujemy w waszą przyszłość"

 


 

wykonywanie obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach w/w projektu
wykonywanie obowiązków koordynatora w/w projektu

 


OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Brzeziny Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny

W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostawa 61 szt. pamięci przenośnej typu Pendrive o pojemności 8 GB z nadrukiem w jednym kolorze (monochromatyczny negatyw) z dwoma logotypami: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z napisem „Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności” oraz logotyp Unii Europejskiej z napisem „Unia Europejska”. Obudowa: metalowa, błyszcząca o wymiarach ok. 37x18x7 mm (dopuszczalna różnica w wymiarze: 3 mm na długości, 3 mm na szerokości, 3 mm na wysokości) z dodatkowym uchwytem na zaczep do smyczy. Port USB wysuwany za pomocą czarnego, plastikowego, przesuwnego przycisku. W cenie zamówienia należy uwzględnić przygotowanie matrycy. Zamówienie udzielone zostanie na podstawie umowy. W przypadku przekroczenia, w wyniku przesłania ofert na niniejsze zapytanie, kwoty zaplanowanej na realizację całego zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszego zamówienia. Kryterium oceny ofert – cena 100% Przed wykonaniem przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do przesłania do akceptacji jego wizualizacji, do której zamawiający ma prawo wnieść uwagi. Zamówienie zostanie wykonane po akceptacji przez zamawiającego wizualizacji. Termin przekazania zamawiającemu wizualizacji: 3 dni od dnia podpisania przez Wykonawcę umowy. Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia podpisania przez Wykonawcę umowy. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy Szczegółowych informacji nt zamówienia (w tym wzory logotypów) udziela Pan Radosław Pyka – I.p pok. 125, tel. 46 874-31-02. Oferty prosimy przekazywać osobiście (Urząd Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 125), pocztą, faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (funduszeue@brzeziny.pl) w terminie do 28.08.2012 do godz. 15.00. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

Brzeziny, dnia 20.08.2012

 

Pełna treść ogłoszenia

 


 

Projekt nr POIG/8.3/2011/ŁDK/70 pn. Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowita wartość projektu: 1 041 351,00 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 1 041 351,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 885 148,35 PLN

Głównym celem projektu jest umożliwienie ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Realizacja powyższego celu będzie możliwa poprzez zakup 100 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i ubezpieczeniem wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Dzięki realizacji projektu dostęp do Internetu uzyska 61 gospodarstw domowych. Pozostałe komputery zostaną ulokowane w jednostkach podległych Gminie Miasto Brzeziny (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego działa również Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna Świetlik, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Biblioteka, Muzeum). Dostęp do Internetu dla wszystkich gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie jak również dla wykluczonych cyfrowo korzystających z Internetu w w/w jednostkach będzie całkowicie bezpłatny. Środki na ten cel będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Gminy Miasto Brzeziny. Darmowy dostęp do Internetu będzie oferowany przez 30 miesięcy realizacji projektu oraz przez 5 lat po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu będą również mieli możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.
W związku z powyższym Gmina Miasto Brzeziny ogłasza nabór do udziału w projekcie, który będzie prowadzony od 3 września 2012 r. do 27 września 2012 r. Uczestnikami projektu mogą być: gospodarstwa domowe z terenu miasta Brzeziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej niemające możliwości opłacenia kosztów dostępu do Internetu w ramach własnych środków. Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą miały następujące gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej:
- rodziny zastępcze,
- gospodarstwa domowe wśród których znajduje się osoba/osoby (w szczególności dziecko/dzieci w wieku szkolnym) niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie projektu należy składać osobiście w biurze projektu - Urzędzie Miasta Brzeziny w pokoju nr 125 w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00 od 3 września 2012 r. do 27 września 2012 r. do godz. 16.00.
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z regulaminem projektu. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu będą dostępne od dnia 3 września na stronie internetowej www.brzeziny.pl oraz w biurze projektu.
Planuje się, że przekazanie wyłonionym uczestnikom sprzętu komputerowego i świadczenie usług dostępu do Internetu rozpocznie się w październiku br. Termin ten jest jednak uzależniony od czasu niezbędnego na przygotowanie, przeprowadzenie i wyłonienie wykonawców w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i świadczenia usług dostępu do Internetu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszam.

Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin PlutaInstytucją Zarządzającą dla działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Instytucją Wdrażającą - Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpe.gov.pl

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”


Treść regulaminu uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

 


 

Zmiana w regulaminie uczestnictwa w projekcie i wydłużenie terminu naboru do udziału w projekcieGmina Miasto Brzeziny informuje o dokonaniu zmiany w regulaminie uczestnictwa w projekcie polegającej na uwzględnieniu możliwości udziału w projekcie gospodarstw domowych, których członkowie są zameldowani na terenie miasta Brzeziny na pobyt czasowy. W związku z powyższym gmina przedłuża termin naboru wniosków do udziału w projekcie do 02.10. 2012 r. do godz. 16.00. Zmieniony regulamin uczestnictwa w projekcie znajduje się na tej stronie.


Treść regulaminu uczestnictwa w projekcie

 


 

Lista rankingowa gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

W ramach przeprowadzonego naboru do udziału w projekcie pn. Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny poniżej przedstawiamy listę rankingową gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.


Lista rankingowa gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 


 

OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Brzeziny Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny


W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup papieru A4 do (ryza) (75 szt.) w ramach projektu pn Okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny dofinansowanego ze środków EFRR w ramach działania 8.3 PO IG. Zamówienie udzielone zostanie na podstawie zlecenia. W przypadku przekroczenia, w wyniku przesłania ofert na niniejsze zapytanie, kwoty zaplanowanej na realizację całego zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszego zamówienia. Kryterium oceny ofert – cena 100% Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia wyboru Wykonawcy zamówienia. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy. Szczegółowych informacji nt zamówienia udziela Pan Radosław Pyka – I.p pok. 125, tel. 46 874-31-02. Oferty prosimy przekazywać pocztą elektroniczną (r.pyka@brzeziny.pl) w terminie do 27.12.2012 do godz. 15.00.

 

Z poważaniem Marcin Pluta
Burmistrz Miasta Brzeziny

 

Brzeziny, dnia 21.12.2012


Pełna treść ogłoszenia

 


 

Projekt nr POIG/8.3/2011/ŁDK/70 pn. Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu: 1 041 351,00 PLN Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 1 041 351,00 PLN Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 885 148,35 PLN W ramach projektu zakupiono 100 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i ubezpieczeniem wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Aktualnie dostęp do Internetu uzyskało 60 gospodarstw domowych. 1 gospodarstwo domowe z dniem 7 stycznia 2013 r. zostało wykluczone z udziału w projekcie, 39 komputerów zostało ulokowanych w jednostkach podległych Gminie Miasto Brzeziny (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego działa również Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna Świetlik, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Biblioteka, Muzeum). Dostęp do Internetu dla wszystkich gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie jak również dla wykluczonych cyfrowo korzystających z Internetu w w/w jednostkach jest całkowicie bezpłatny. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Gminy Miasto Brzeziny. Darmowy dostęp do Internetu będzie oferowany przez 30 miesięcy realizacji projektu oraz przez 5 lat po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu będą również mieli możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Pierwsze szkolenia zostaną przeprowadzone w I kwartale 2013 r. W związku z wykluczeniem jednego gospodarstwa domowego z udziału w projekcie pn. Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny Gmina Miasto Brzeziny ogłasza nabór uzupełniający na 1 wolne miejsce do udziału w w/w projekcie. Nabór będzie prowadzony w terminie od 09 stycznia 2013 r. do 23 stycznia 2013 r. Uczestnikami projektu mogą być: gospodarstwa domowe z terenu miasta Brzeziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej niemające możliwości opłacenia kosztów dostępu do Internetu w ramach własnych środków. Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą miały następujące gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej: - rodziny zastępcze, - gospodarstwa domowe wśród których znajduje się osoba/osoby (w szczególności dziecko/dzieci w wieku szkolnym) niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie projektu należy składać osobiście w biurze projektu - Urzędzie Miasta Brzeziny w pokoju nr 125 w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00 od 09 stycznia 2013 r. do 23 stycznia 2013 r. do godz. 16.00. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z regulaminem projektu. Formularz zgłoszeniowy dla naboru uzupełniającego, regulamin projektu oraz informacja o nowym terminie składania dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.brzeziny.pl oraz w biurze projektu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszam. Burmistrz Marcin Pluta Instytucją Zarządzającą dla działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Instytucją Wdrażającą - Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpe.gov.pl

 

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”WAŻNE!!!

Zmiana w regulaminie uczestnictwa w projekcie dla naboru uzupełniającego do udziału w projekcie Gmina Miasto Brzeziny informuje o dokonaniu zmiany w regulaminie uczestnictwa w projekcie dla naboru uzupełniającego na 1 wolne miejsce do udziału w projekcie polegającej na zmianie zapisu w § 6 ust 7, który otrzymuje brzmienie: Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Brzeziny w pokoju nr 125 w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00 od 09 stycznia 2013 roku do 23 stycznia 2013 do godz. 16.00. Formularze, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. W związku z powyższym gmina dokonała również zmiany w formularzu zgłoszeniowym w zakresie miesiąca, za który należy przedkładać informacje o dochodach w gospodarstwie domowym. Formularz zgłoszeniowy dla naboru uzupełniającego oraz zmieniony regulamin projektu dostępne są na stronie www.brzeziny.pl oraz w biurze projektu.


Pełna treść regulaminu
Formularz zgłoszeniowy
informacja dla kandydatów - ważne

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. Długopis aluminiowy z niebieskim wkładem – 1 000 sztuk. Wymiary: 14 x 1 cm. Kolor: niebieski –200 szt., zielony –200 szt., pomarańczowy –200 szt., czerwony –200 szt., srebrny – 200 szt.
 2. Kubek ceramiczny typu beczka o pojemności 250 – 280 ml., wysokość do 120 mm, średnica do 80 mm., z kolorowym wnętrzem – 100 sztuk (po 25 sztuk w kolorach pomarańczowym, czerwonym, żółtym i niebieskim).
 3. Płaski parasol składany, trwały i odporny na wiatr o średnicy od 88 cm.do 96 cm – 50 sztuk. Kolory: zielony – 10 szt., granatowy – 10 szt., czerwony – 10 szt., czarny – 10 szt., brązowy – 10 szt.
 4. Lekki parasol, bez automatu; poszycie poliester – pongee, czarne szyny z włókna szklanego, aluminiowa laska, czarny uchwyt. Średnica od 106 cm – 100 sztuk. Kolor: niebieski – 30 szt., czerwony – 30szt., czarny – 40 szt.
 5. Szczotka do czyszczenia klawiatury i monitora – 250 sztuk. Kolory: niebieski – 125 szt., czarny (ewentualnie szary) – 125 szt.
 6. Uchwyt do notatek z kolorowym płynem, podstawa w kształcie krystalicznego sześcianu – 150 sztuk. Kolory: niebieski – 30 szt., fioletowy – 30 szt., czerwony – 30 szt., zielony – 30 szt., pomarańczowy – 30 szt.
 7. Czteroportowy rozdzielacz USB z przyssawką i kablem 75cm – 100 szt. Kolory: szaroniebieski – 50 szt., szaro bezbarwny – 50 szt.
 8. Smycz poliestrowa z karabińczykiem i uchwytem na telefon 10mm – 1 000 sztuk. Kolory: czerwony – 200 szt., niebieski – 200 sz., zielony – 200 szt., pomarańczowy – 200 szt., fioletowy – 200 szt.
 9. Aluminiowe etui na 12 płyt CD/ DVD – 100 sztuk. Kolory: czarny, szary, granatowy – proporcjonalnie do zamawianej ilości.
 10. Stojak na telefon komórkowy wykonany z tworzywa – 100 sztuk.
 11. Zestaw z bloczkami z samoprzylepnymi kartkami w kształcie strzałek ośmiokolorowych i dodatkowo bloczkami kartek, pakowane w pudełko z eko – skóry – 100 sztuk.
 12. Zakreślacz zespolony (długopisowy) z 3 kolorami: żółty, zielony, różowy – 100 sztuk.
 13. Kołonotatnik zawierający pasujący kolorem długopis (wkład niebieski) – 100 sztuk. Kolory: niebieski 40 sztr., czarny – 30 szt., czerwony – 30 szt.
 14. Lampka do czytania. Biała dioda LED z bateriami – 45 sztuk.

Więcej informacji (sposób oznakowania, kryterium oceny ofert, metoda płatności wynagrodzenia) uzyskają Państwo w poniżej załączonych dokumentach:

zapytanie ofertowe (skan oryginału)
zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)
karta oferty

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 110), faxem (46 874-27-93) lub pocztą elektroniczą (brzeziny@brzeziny.pl oraz r.pyka@brzeziny.pl)

Termin składania ofert: 18 marca 2013 rok
Termin realizacji zamówienia: do 29 marca 2013 rok

 


 

W związku z realizacją projektu pn. "Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu–eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Wykonanie, dostawa i montaż 8 tabliczek informacyjnych wykonanych z materiału etalbond o grubości  3mm i rozmiarach 40 cm w poziomie na 30 cm w pionie.

Więcej informacji (sposób montażu, sposób naniesienia napisów, kryterium oceny, metoda płatności) uzyskają Państwo w poniżej załączonych dokumentach:
zapytanie ofertowe (wersja pdf)

Oferty  prosimy przesyłać faxem (46/ 874-27-93), pocztą elektroniczną (funduszeue@brzeziny.pl) bądź osobiście (Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, pok. nr 110).

Termin składania ofert: 18 marca 2013 rok do godziny 16.00

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. Czytnik kart xD, MS, SD, SDHC, M2, Micro SD, T-Flash, wersja 2.0, funkcja lampki, kabel USB o długości ok. 30 cm - 15 szt.
 2. Breloczek do kluczy z latarką na baterie słoneczną, 2 białe światła LED, z wyłącznikiem z boku korpusu - 30 szt.

Więcej informacji (sposób oznakowania, kryterium oceny ofert, metoda płatności wynagrodzenia) uzyskają Państwo w poniżej załączonych dokumentach:

zapytanie ofertowe (skan oryginału)
karta oferty

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 110), faxem (46 874-27-93) lub pocztą elektroniczą (brzeziny@brzeziny.pl oraz r.pyka@brzeziny.pl)

Termin składania ofert: 19 marca 2013 rok
Termin realizacji zamówienia: do 29 marca 2013 rok

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej