Pewny start

Miasto Brzeziny realizuje projekt nr
WND-POKL.09.01.02-10-081/13
pn. PEWNY START

który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnychProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Całkowita wartość projektu: 279 267,16 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 279 267,16 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFS: 237 377,09 PLN

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP 1, SP 2 i Gimnazjum w Brzezinach z terenu Miasta Brzeziny poprzez rozszerzenie programów rozwojowych placówek o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych, dydaktyczno-wyrównawcze oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

 

Zajęcia w ramach projektu we wszystkich szkołach rozpoczęły się w listopadzie. Utworzono 42 grupy zajęć. W ramach programu zostały uruchomione dodatkowe zajęcia z j. polskiego, j. niemieckiego, matematyki, informatyki, przyrodniczo-ekologiczne, plastyczne, muzyczno-taneczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. W programie przewidziane zostało również wsparcie Szkolnego Ośrodka Kariery znajdującego się w Gimnazjum.

 

Do końca 2014 roku udział w projekcie wzięło 277 uczniów (75 z SP1, 75 z SP2 oraz 123 z Gimnazjum). W I kwartale do projektu w Gimnazjum dołączyło 48 uczniów. Obecna liczna uczestników wynosi 321 osób. Łącznie, od początku projektu do końca pierwszego kwartału 2015 r. przeprowadzono 1012 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (132 h zajęć z j. polskiego, 132 h zajęć z matematyki, 132 h zajęć z informatyki, 132 h zajęć przyrodniczo-ekologicznych, 132 h zajęć plastycznych, 132 h zajęć muzyczno-tanecznych i 220 h zajęć z języka niemieckiego). Udział w nich wzięło 149 uczniów (39 z SP1, 51 z SP2 i 56 z Gimnazjum).

 

Po zakończeniu I semestru zostały przeprowadzone testy wiedzy i umiejętności mające na celu sprawdzenie wzrostu poziomu wiedzy u uczestników projektu. Podniesienie wiedzy i umiejętności odnotowano u 87 uczniów (15 z SP1, 16 z SP2, 56 Gimnazjum).

 

W ramach projektu przeprowadzono również 660 h dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (264 h z j. polskiego, 264 h zajęć z matematyki, 264 h z j. angielskiego). Skorzystało z nich łącznie 100 uczestników (36 z SP1, 24z SP2 oraz 40 z Gimnazjum).

 

Na koniec I semestru zostały przeprowadzone testy wiedzy i umiejętności mające na celu zmniejszenie braków w nauce. Spadek zaległości w nauce odnotowano u 50 osób (14 z SP1, 8 z SP2 i 28 z Gimnazjum).

 

W Szkolnym Ośrodku Kariery mieszczącym się w Gimnazjum do końca 1-go kwartału 2015 r. przeprowadzono łącznie 176 h warsztatowych zajęć aktywizacyjnych oraz 40 h konsultacji indywidualnych. W zajęciach uczestniczyło 84 uczniów, natomiast z indywidualnych konsultacji zawodowych skorzystało 80 osób.

 

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2015 roku. 


 

Miasto Brzeziny realizuje projekt nr

WND-POKL.09.01.02-10-081/13

pn. PEWNY START,

który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Całkowita wartość projektu:                                  279 267,16 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 279 267,16 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFS:           237 377,09 PLN

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP 1, SP 2 i Gimnazjum w Brzezinach z terenu Miasta Brzeziny poprzez rozszerzenie programów rozwojowych placówek o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych, dydaktyczno-wyrównawcze oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

W wyniku realizacji projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna w SP 1, SP 2 i Gimnazjum w Brzezinach m.in. w materiały i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące rodzaje zajęć:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo – ekologiczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne plastyczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne muzyczno-taneczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (2 grupy, 64h lekcyjne w   każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa, 64h lekcyjne).

 

2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (1 grupa, 64h lekcyjne)

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo – ekologiczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne plastyczne (1 grupa, 64h),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne muzyczno-taneczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa, 64h lekcyjne).

3.  W Gimnazjum w Brzezinach:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo – ekologiczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne plastyczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne muzyczno-taneczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

-  dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa, 64h lekcyjne),

oraz dodatkowo w Gimnazjum w Brzezinach w ramach wsparcia istniejącego Szkolnego Ośrodka Kariery:

- konsultacje indywidualne (54h lekcyjne),

- warsztatowe zajęcia aktywizacyjne (4 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie)

 

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.06 2015 r.

 

Człowiek – najlepsza inwestycja


Regulamin projektu
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Ogłoszenie o konkursie
Formularz ofertowy


W dniu 29.10.2014 r. pomiędzy Miastem Brzeziny a Województwem Łódzkim została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu nr WND-POKL.09.01.02-10-081/13  pn Pewny start.

 

Całkowita wartość projektu:                                  279 267,16 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 279 267,16 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFS:           237 377,09 PLN

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP 1, SP 2 i Gimnazjum w Brzezinach z terenu Miasta Brzeziny poprzez rozszerzenie programów rozwojowych placówek o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych, dydaktyczno-wyrównawcze oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

W wyniku realizacji projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna w SP 1, SP 2 i Gimnazjum w Brzezinach m.in. w materiały i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Jeszcze do 07.11.2014 r. w sekretariatach SP1, SP2 i w Gimnazjum
w Brzezinach przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w projekcie
w następujących rodzajach zajęć:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo – ekologiczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne plastyczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne muzyczno-taneczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (2 grupy, 64h lekcyjne
w   każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa, 64h lekcyjne).

 

2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (1 grupa, 64h lekcyjne)

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo – ekologiczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne plastyczne (1 grupa, 64h),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne muzyczno-taneczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (2 grupy, 64h lekcyjne
w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa, 64h lekcyjne).

3.  W Gimnazjum w Brzezinach:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo – ekologiczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne plastyczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne muzyczno-taneczne (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (1 grupa, 64h lekcyjne),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (2 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie),

-  dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa, 64h lekcyjne),

- warsztatowe zajęcia aktywizacyjne (4 grupy, 64h lekcyjne w każdej grupie)

Ponadto w ramach wsparcia istniejącego Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum
w Brzezinach dla wszystkich uczniów klas III tej szkoły przewidziane zostały konsultacje indywidualne (54h lekcyjne).

Jedna osoba może wziąć udział maksymalnie w 2 rodzajach zajęć.

Na stronach internetowych SP1, SP2 i Gimnazjum w Brzezinach oraz na stronie urzędu miasta do pobrania jest regulamin projektu oraz wszystkie dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.06 2015 r.

                                                                                                                                             Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcam do udziału w projekcie

                                                                                      Burmistrz

                                                                                     Marcin Pluta

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Ogłoszenie na wykonanie tabliczek informacyjnych
Ogłoszenie na wykonanie ankiet ewaluacyjnych
Ogłoszenie na wydruk 3 sztuk billboardów w formacie 120 cm na 80 cm z grafiką w kolorze (dodano 03-12-2014)

 


W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach poddziałania 9.1.2 PO KL na realizację projektu pn

Pewny start

ogłaszam konkurs na przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych muzyczno-tanecznych (1grupa, 20h lekcyjnych) w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach.

I. Dodatkowe informacje dotyczące zajęć.

Grupa ok 8-osobowa, 1h lekcyjna = 45 min. Zajęcia muzyczno-taneczne będą obejmować zapoznanie się z repertuarem i technikami tanecznymi.

 

Pełna treść ogłoszenia
Formularz naboru

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej