Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Brzeziny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Brzeziny dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Treść:

Miasto Brzeziny realizuje zadanie pn. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Brzeziny dla osób ze szczególnymi potrzebami w oparciu o umowę nr DSG/0012 z 25.11.2022 roku o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota dotacji – 80 620,00 PLN

Poziom dofinansowania: 100 %.

W projekcie przewidziano:

Ø  wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

Ø  zakup krzesła ewakuacyjnego na potrzeby ewakuacji osób poszkodowanych w szczególności osób z dysfunkcją ruchu, wzroku lub słuchu, o ograniczonej świadomości, otyłych, kobiet w ciąży, czy osób omdlałych,

Ø  dostosowanie strony internetowej wnioskodawcy w sposób zapewniający jej zgodność
z wymogami WCAG 2.1.,

Ø  zakup z montażem 100 szt. tabliczek informacyjnych w języku Braillea,

Ø  zakup 3 przenośnych pętli indukcyjnych (po 1 na każde piętro budynku) do obsługi interesanta z dysfunkcją słuchu używającego aparatu słuchowego oraz dla zapewnienia udziału osób z dysfunkcją słuchu w posiedzeniach Rady Miasta Brzeziny.

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej