Program Ograniczania Niskiej Emisji

Rozpoczynamy nabór

calendar 02-08-2017

27 lipca bieżącego roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Brzeziny i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (www.zainwestujwekologie.pl).

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Brzeziny w ramach zadania „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA BRZEZINY POPRZEZ LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI REALIZOWANA W RAMACH PONE”


Wzór wniosku do pobrania, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczanie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania: „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA BRZEZINY POPRZEZ LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI REALIZOWANA W  PONE” przyjętego uchwałą Nr XLI/274/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Brzeziny na lata 2017-2018 (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 3443), dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i Obwieszczenia: Wymiana Źródeł Ciepła na lata 2017-2018,  lub w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia  Urzędu Miasta Brzeziny, III piętro, pokój 305).
Regulamin do pobrania:
http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii/uchwaly-rady-miasta-pod-34/9575,przyjecia-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-wymiany-zrodel-ciep.html
Termin składania wniosków: od 7 sierpnia 2017 roku do 25 sierpnia 2017 roku.
 
Wypełnione wnioski wraz z załączonymi do niego niezbędnymi dokumentami wymienionymi we wniosku, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski umieszczone zostaną na liście rankingowej według kolejności wpływu wniosku, przy czym lista uwzględniać będzie:
1) w pierwszej kolejności wnioski o podłączenie do sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej wśród wnioskodawców, którzy do dnia 17 marca 2017 roku włącznie, złożyli w Urzędzie Miasta Brzeziny deklarację lub ankietę udziału w PONE;
2) w drugiej kolejności wnioski o wymianę starego źródła ciepła na pozostałe źródła wskazane w § 5 ust. 1wśród wnioskodawców, którzy do dnia 17 lutego 2017 roku włącznie, złożyli w Urzędzie Miasta Brzeziny deklarację lub ankietę udziału w PONE;
3) w trzeciej kolejności wnioski przewidujące podłączenie do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej wnioskodawców którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli deklaracji lub ankiet udziału w PONE;
4) w następnej kolejności wnioski o wymianę starego źródła ciepła na pozostałe źródła wskazane w § 5 ust. 1wśród wnioskodawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli deklaracji lub ankiet udziału w PONE.

Pozostałe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia  pod numerem telefonu 46 8742224 wew. 317.
 
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej