Program współpracy z organiacjami pozarządowymi

Program współpracy Gminy Miasto Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.


Rozdział I. Postanowienia ogólne


1. Program współpracy Gminy Miasto Brzeziny z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.

2. Program określa cele, formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Gminy Miasto Brzeziny z organizacjami oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

3. Rada Miasta Brzeziny będzie zapewniać środki na realizację celów publicznych, związanych z wykonywaniem zadań Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe.

4. Ilekroć w programie jest mowa o:

1)  programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Miasto Brzeziny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”;

2)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy;


a)  innych podmiotach – należy przez to rozumieć:

b)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d)     spółdzielnie socjalne,

e)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisówustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

f)       dotacji – należy przez to rozumiećdotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

g)      konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert;

h)      mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Brzeziny;

i)        Radzie Miasta – rozumie się przez to Radę Miasta Brzeziny;

j)        Komisjach Rady – rozumie się przez to Komisje Rady Miasta Brzeziny;

k)      Burmistrzu Miasta – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Brzeziny.

 


Rozdział II. Cel główny i cele szczegółowe programu


1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy miastem
a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na terenie miasta. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania miastem.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1)      poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, promocji zdrowia, wspierania osóbniepełnosprawnych, kultury, sportu i turystyki;

2)      wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie i powierzanie im zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację;

3)      otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom występowania z ofertami realizacji zadań publicznych;

4)      zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na kreowanie polityki społecznej w mieście;

5)      integracja organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców miasta w sferze zadań publicznych;

6)      tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz mieszkańców miasta.

 


Rozdział III. Zasady współpracy

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się na zasadach:

1)      pomocniczości – zgodnie, z którą miasto gwarantuje organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom autonomię w sposobie realizacji zadań publicznych, również tych, które są realizowane w inny sposób przez miasto;

2)      suwerenności stron – która zapewnia, że miasto szanuje instytucjonalną niezależność organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań publicznych;

3)      partnerstwa – która opiera się na relacji wzajemnego zaufania, a także informowania się
o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań;

4)      efektywności – zgodnie, z którą miasto przy zlecaniu organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom zadań publicznych do realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych;

5)      uczciwej konkurencji – która zapewnia udzielanie przez miasto tych samych informacji
i stosowanie tych samych kryteriów przy ocenie realizacji zadań publicznych;

6)      jawności – w myśl której miasto udostępnia współpracującym z nim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
 

Rozdział IV. Zakres przedmiotowy

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami obejmuje sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, będących zadaniami własnymi gminy, o których mowa w art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 

Rozdział V. Formy współpracy

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzona jest w szczególności w następujących formach:

1)      zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań publicznych;

2)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków;

3)      konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
i podmiotów;

4)      konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z radą działalności pożytku publicznego – w przypadku jej utworzenia;

5)      tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz przedstawicieli miasta;

6)      umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

7)      inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

a)      udzielanie pomocy dla organizowania przez organizacje spotkań otwartych, których tematyka wiąże się z Programem, (np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych),

b)      udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja miasta,

c)      organizację lub współudział miasta w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
 
d)     nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,

e)      promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu.


Rozdział VI. Priorytetowe zadania publiczne

1.      Rada Miasta, na podstawie kalendarza imprez i uroczystości oraz wniosków corocznie składanych przez organizacje do miasta, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy miasta z organizacjami uznaje, że do priorytetowe zadania publiczne, których realizacja w roku 2013 przez partnerów Programu jest najpilniejsza, należą:

1)                  Przedsięwzięcia z zakresu sportu:

a)      organizacja i udział w zawodach sportowych i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych o charakterze masowym dla mieszkańców miasta,

b)      prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w sekcjach sportowych oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu,

c)      organizacja zajęć i imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach stałych zespołów ćwiczebnych,

d)     propagowanie sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców;

2)                  Upowszechnianie kultury poprzez:

a)      edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

b)      współudział i organizację imprez okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi oraz promocją miasta,

c)      audycje umuzykalniające i koncerty muzyczne,

d)     tworzenie warunków dla prowadzenia orkiestr, chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokalno – muzycznych;

3)                  Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna w zakresie:

a)      przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz łagodzenia ich skutków,

b)      przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4)                  Współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osóbniepełnosprawnych;

5)   Współdziałanie w zakresie pomocy społecznej dotyczącej wspomagania bezdomnych i osób najuboższych;

6)   Współdziałanie w zakresie konsultacji i szkoleń dla organizacji pozarządowych;

7)   Wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska;

8)   Wspieranie inicjatyw mieszkańców, służących integracji;

9)   Wspieranie działań zmierzającej do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania wolnego czasu.

2.      Lista zagadnień, wymienionych w pkt. 1 nie jest katalogiem zamkniętym i nie wyłącza możliwości powierzenia innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań gminy.


Rozdział VII. Sposób realizacji programu

1.      Program realizowany będzie w szczególności poprzez zlecanie przez miasto organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań publicznych w formie:

1)      powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji lub

2)      wspierania wykonywania zadań publicznych poprzez stwarzanie warunków do ich realizacji wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacja (częściowe współfinansowanie realizacji zadań);

3)      Kwota dofinansowania ze strony miasta nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

2.      Miasto zleca organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w pierwszej kolejności realizację zadań publicznych określonych w programie, jako priorytetowe – po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert;

3.      Miasto może zlecić organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi, na wniosek tej organizacji lub podmiotu, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art. 19a ustawy.

 
Rozdział VIII. Sposób oceny realizacji programu

1.      W ocenie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stosowane będą następujące kryteria:

1)      Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach;

2)      Liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym;

3)      Ilość osób objętych poszczególnymi projektami;

4)      Wielkość własnego finansowego i pozafinansowego udziału organizacji w realizacji projektów;

5)      Stopień realizacji zakładanych rezultatów zadania przedstawionych w składanych przez stowarzyszenia ofertach;

6)      Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o dotacje udzielone z budżetu miasta.

2.      Bieżący monitoring realizacji programu prowadzić będzie Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.


Rozdział IX. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

1.      Projekt programu opracowuje, na podstawie propozycji zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, zespół pracowników Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

2.      Projekt programu poddawany jest konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3.      Zespół, po przeanalizowaniu uwag i opinii zgłoszonych w ramach konsultacji, opracowuje ostateczny projekt programu, który przedkłada do akceptacji Burmistrzowi Miasta.

4.      Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 

Rozdział X. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1.      Burmistrz Miasta powołuje, oddzielnie dla każdego ogłoszonego konkursu ofert, komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie.

2.      W skład komisji konkursowej wchodzą:

1)      co najmniej dwóch pracowników Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny;

2)      osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub inne podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i inne podmioty biorące udział w konkursie.

3.      W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, której dotyczy konkurs.

4.      Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert i sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia Burmistrzowi Miasta.

5.      Burmistrz Miasta podejmuje ostateczne decyzje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań wskazanych w programie.

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

1.      W terminie nie późniejszym niż do 30 listopada 2012 roku Rada Miasta uchwali roczny Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

2.      Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta sprawozdanie dotyczące realizacji Programu w terminie do 3 miesięcy po upływie roku kalendarzowego, na który program został uchwalony.

3.      Wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych w Programie na 2013 rok wynosi 315.500,00 zł. (słownie: trzysta piętnaście tysięcy pięćset złotych) i określa je uchwała budżetowa miasta na 2013 rok,
a do czasu jej uchwalenia prowizorium budżetowe.

4.      Organizacja pozarządowa oraz inne podmioty w okresie realizacji dotowanego zadania jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu
o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez miasto.

 


Projekt Programu do konsultacji przygotował:
Radosław Pyka – inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej