Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach

Miasto Brzeziny uzyskało dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze rady na odpady” realizowanego w Przedszkolu
nr 3 w Brzezinach

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 35.021,00 PLN

Dotacja WFOŚiGW: 27.518,00 PLN

 

 

Projekt polega na zakupie pomocy dydaktycznych, organizacji wycieczek, warsztatów terenowych, zajęć stacjonarnych oraz konkursów z dziedziny edukacji ekologicznej.

Projekt ma na celu zaangażowanie środowiska lokalnego – rodziców naszych przedszkolaków poprzez zachęcanie do udziału w konkursach ekologicznych, zbiórce żywności dla Łódzkiego Banku Żywności oraz zbiórce makulatury i plastiku, które zostaną przekazane na cele charytatywne.

 

www.zainwestujwekologie.pl


Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu pn.:

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze rady na odpady”,
realizowanego w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 26 390,50 PLN

Wysokość dotacji z WFOŚiGW: 23 751,45 PLN

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

Termin realizacji: do 30.06.2021 r.

Celem projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci.

Zakres projektu obejmował m.in.: zakup pomocy dydaktycznych,  organizację warsztatów i konkursów ekologicznych.

Przedszkolaki uczestniczące w projekcie w wyniku realizacji zadania rozwinęli umiejętności społeczne, co ułatwi im w przyszłości proces szkolnej socjalizacji łagodząc jednocześnie problemy w kształtowaniu relacji z rówieśnikami, trudności wychowawcze i w kontaktach
z rodzicami. Realizacja przedsięwzięcia doprowadziła również do takiego stanu świadomości społecznej, w którym segregacja odpadów zostanie postrzegana jako niezbędny element codziennego życia a zdrowa i ekologiczna żywność stanie się jeżeli nie  podstawą
to przynajmniej ważnym elementem diety każdego przedszkolaka uczestniczącego
w projekcie.

Biorąc pod uwagę, że rodzice dzieci biorących udział w projekcie byli zaangażowani
w pomoc dzieciom w wykonywaniu prac będących przedmiotem zaplanowanych w projekcie konkursów, zarówno dzieci jak i ich rodzice w wyniku realizacji projektu wykształcili
w sobie postawy proekologiczne, dzięki którym podniesie się komfort życia mieszkańców miasta tj. życia w zadbanym i czystym otoczeniu.

www.wfosigw.lodz.pl

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej