Przebudowa drogi gminnej nr 121255E - ul. Traugutta w Brzezinach

 

Miasto Brzeziny realizuje zadanie gminne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 121255E - ul. Traugutta w Brzezinach, dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Kwota dofinansowania: 447 043 PLN

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi gminnej w ulicy Traugutta na długości 106 mb. W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana: rozbiórka istniejącej jezdni z licznymi nierównościami i widocznymi śladami jej systematycznego punktowego łatania, rozbiórka istniejących chodników, rozbiórka istniejących zjazdów, korekta geometrii osi ulicy oraz elementów zagospodarowania pasa drogowego w obrębie skrzyżowania  poprzez budowę 1 przejścia dla  pieszych i lokalizację 2 miejsc parkingowych w zatoce parkingowej. Wykonane zostanie również przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 315 mm z wpięciem do istniejącego kolektora, remont istniejącej kd 315 mm, ułożenie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej granitowej, budowa 176 mb chodników z kostki kamiennej granitowej, przebudowa 6 zjazdów indywidualnych do posesji, montaż w obrębie 2 przejść dla pieszych 2 latarni oświetleniowych, montaż dwóch znaków aktywnych oraz oznakowania poziomego w postaci kocich oczek.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej