Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach

 

Miasto Brzeziny realizuje zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E
ul. Małczewska w Brzezinach
, dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę ul. Małczewskiej na odcinku 0,990 km (od km 1+190. do km 2 + 180) w granicach istniejącego pasa drogowego. Zaprojektowano jezdnię dwukierunkową o szerokości 6,0 m. W miejscach, gdzie nie występuje chodnik, przewidziano wykonanie poboczy o szerokości 1,00 m. W ramach przebudowy drogi planuje się również wykonanie peronu autobusowego. Wyregulowane zostaną także wysokościowo istniejące zjazdy o nawierzchni utwardzonej w stosunku do przebudowywanej krawędzi jezdni a istniejące zjazdy o nawierzchni nieutwardzonej wykonane zostaną z masy bitumicznej.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście, poprawy dostępności komunikacyjnej i podniesienia jakości życia mieszkańców miasta.

 

 

Całkowita wartość zadania: 1.101.670,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków FDS: 550.835,00 PLN

Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2020 r.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej