Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach

 

  Miasto Brzeziny realizuje operację pn. Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest stworzenie miejsc sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach, ułatwienie ich dystrybucji, poprawa integracji producentów z łańcuchem żywnościowym, promocja lokalnych produktów, poprawa organizacji pracy handlowców na targowisku.

Planowana operacja dotyczy przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów. Targowisko będzie miało charakter całoroczny i ogólnodostępny.

Planowana do utwardzenia powierzchnia handlowa wyniesie 3355 m2, w tym 1810 m2 przeznaczone zostanie na otwartą, zadaszoną wiatę handlową. W ramach zadania zakłada się również budowę parkingu samochodowego i obiektu socjalno-sanitarnego. Ponadto planuje się wykonanie odpowiedniego oświetlenia hali targowej oraz doprowadzenie wody do hydrantów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

 

Realizacja zadania zostanie zakończona do grudnia 2022 roku.

 

Kwota dofinansowania z EFRROW: 1.000.000,00 PLN

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej