Przedszkole nr 1

Przedszkole Nr 1
ul. Konstytucji 3-go Maja 1
95-060 Brzeziny
tel. 46 874 47 18

e-mail: przedszkole1brzeziny@tlen.pl

www.p1brzeziny.edupage.pl

 

Dyrektor przedszkola:Elżbieta Ostrowska


Krótka historia placówki
Rozpoczęcie budowy pierwszego budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach nastąpiło 1 czerwca 1982r., natomiast  30 sierpnia 1985r. oddano budynek do użytku. Placówka powołana została przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Brzezinach na mocy orzeczenia w sprawie jej organizacji z dnia 1 września 1985r. Zatwierdzono też jej organizację na rok szkolny 1985/86.

2 września 1985r. nastąpiło otwarcie Przedszkola Nr 1, które kolejność w swojej nazwie przejęło od dużo wcześniej zlikwidowanej placówki. Tego również dnia rozpoczął się okres tworzenia koncepcji pracy przedszkola, budowy jej wizerunku, kształtowania jakości pracy.
Przedszkole zgodnie ze swoim przeznaczeniem, objęło działalnością dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Pracę opiekuńczą i wychowawczo – dydaktyczną zorganizowano w 4 grupach wiekowych i oparto ją na obowiązującym wówczas Programie Wychowania Przedszkolnego z 1981r.
Nowy budynek przedszkola został otwarty 1 września 2010 r.

Charakterystyka placówki
Nasze  przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwości nauki języków obcych, wyrównanie szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych.
Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności.
Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne. Respektuje więzi rodzinne w organizacji grup wychowawczych, co znajduje uznanie w ocenie rodziców.
Program rozwoju przedszkola ukazuje dynamikę zmian oraz dążenie do wzrastających efektów pracy dzieci i pracowników. Jasno sformułowane cele osiągane są dzięki sprawnemu zarządzaniu i kierowaniu placówką, kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz wsparciu finansowemu władz samorządowych i aktywności własnej.
Baza lokalowa i dydaktyczna przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich współpracy. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z planem rozwoju przedszkola.

Nowa forma prowadzenia spotkań z rodzicami integruje rodziców i nauczycieli, podnosi skuteczność przepływu informacji, łamie dotychczasowe stereotypy udziału rodziców w fazie planowania, realizacji i oceny programu wychowania przedszkolnego, znacząco wpływa na wzrost kultury pedagogicznej rodziców. Wnętrze przedszkola jest estetyczne i funkcjonalne, dostosowane również dla dzieci niepełnosprawnych

Największe osiągnięcia
W naszym przedszkolu podczas całego roku szkolnego organizowane są różnego rodzaju uroczystości  np. Dzień Ziemi, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Pasowanie na Przedszkolaka, Bal Pani Jesieni , imieniny grup, Mikołajki, Wigilia, Mikołaj w przedszkolu , Dzień Babci i Dziadka, „Witamy wiosnę”- bal, Festyn Rodzinny pod hasłem „Mamo, tato baw się ze mną”, Dzień Dziecka, Zakończenie roku szkolnego itp.
Dzieci biorą również udział w wielu konkursach zdobywając wyróżnienia i nagrody oraz aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych.
Przedszkole oferuje swoim wychowankom zajęcia dodatkowe:
- zajęcia umuzykalniające (rytmika)
- koncerty Filharmonii
- język angielski
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia taneczne
- zajęcia terapii pedagogicznej.


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej