Przedszkole oknem na świat

lodzkie

 

Projekt "PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT"


ubiegający się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Miasto Brzeziny realizuje projekt: „Przedszkole oknem na świat”

Termin realizacji projektu : 01.08.2012 r. – 31.07.2014 r.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych na terenie miasta Brzeziny.

W projekcie przewidziane są następujące formy wsparcia:
w okresie wrzesień2012 r. – czerwiec 2013 r. (w przypadku uzyskania dofinansowania z POKL – czerwiec 2014 r.) dla dzieci urodzonych w 2008 r. i w 2009 r., które nie brały dotychczas udziału w edukacji przedszkolnej - utworzenie 3 nowych osiemnastoosobowych oddziałów, jeden w Przedszkolu nr 1 i dwa w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach.
W ramach nowych grup przedszkolnych prowadzone będą zajęcia  z języka angielskiego  rytmiczne  z logopedii.
Poza zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych, mebli i zestawów multimedialnych w projekcie przewidziano organizację spektakli teatralnych i muzycznych na terenie przedszkoli, wycieczki do teatru, kina, ZOO, figloraju i Dino Parku.


Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji rozwojowych i edukacyjnych u 54 dzieci 3 i 4-letnich z terenu miasta Brzeziny w stosunku do dzieci w tym wieku zamieszkujących tereny miejskie województwa łódzkiego.


Bliższe informacje nt. projektu można uzyskać w Przedszkolach Nr 1 i Nr 3 w Brzezinach oraz
w Biurze Projektu. Regulamin projektu wraz ze wzorami niezbędnych dokumentów do rekrutacji dostępny jest na stronie www.brzeziny.pl oraz na stronach Przedszkoli Nr 1 i Nr 3 w Brzezinach.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

 


Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oswiadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszenia dziecka
Regulamin projektu
Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu
Nabór na wolne stanowiska
 

Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 4 wolne miejsca w nowo utworzonych grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 na okres wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r. a w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu na okres wrzesień 2012 r.– czerwiec 2014 r.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oswiadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszenia dziecka
Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu
 

Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r. a w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu na okres wrzesień 2012 r.– czerwiec 2014 r.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oswiadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszenia dziecka
Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu
 

Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 na okres wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r. a w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu na okres wrzesień 2012 r.– czerwiec 2014 r.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oswiadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszenia dziecka
Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu
 

Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 na okres wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r. a w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu na okres wrzesień 2012 r.– czerwiec 2014 r.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oswiadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszenia dziecka
Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu
 

Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r. a w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu na okres wrzesień 2012 r.– czerwiec 2014 r.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oswiadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszenia dziecka
Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu
 

Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres wrzesień 2012 r.– czerwiec 2014 r.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oswiadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszenia dziecka
Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu

 


 

Gmina Miasto Brzeziny informuje, że w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL na realizację projektu pn. Przedszkole oknem na świat ogłasza konkurs na zakup usługi polegającej na organizacji 18 imprez w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach (9 imprez) oraz w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach (9 imprez).

 

Ogłoszenie w formie dokumentu PDF

 


 

Gmina Miasto Brzeziny informuje, że w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL na realizację projektu pn. Przedszkole oknem na świat ogłasza konkurs na zakup usługi polegającej na organizacji 20 spektakli teatralnych (muzycznych) w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach (10 spektakli) oraz w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach (10 spektakli).

 

Ogłoszenie w formie dokumentu PDF

 


 

Gmina Miasto Brzeziny informuje, że w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL na realizację projektu pn. Przedszkole oknem na świat ogłasza konkurs na zakup usługi polegającej na organizacji 18 spektakli teatralnych w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach (9 spektakli) oraz w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach (9 spektakli).

 

Ogłoszenie w formie dokumentu PDF

 


 

Gmina Miasto Brzeziny informuje, że w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL na realizację projektu pn. Przedszkole oknem na świat ogłasza konkurs na zakup usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć z rytmiki w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach (29,5 h) oraz w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach (59 h).

 

Ogłoszenie w formie dokumentu PDF

 

 

 


 

Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą "Przedszkole oknem na świat" ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 4 wolne miejsce w dwóch nowo utworzonych grupach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 na okres do czerwca 2014 r.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oswiadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszenia dziecka
Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu

 


 

Gmina Miasto Brzeziny informuje, że w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL na realizację projektu pn. Przedszkole oknem na świat ogłasza

konkurs na zakup i dostawę 3 odkurzaczy: 1 szt. do  Przedszkola Nr 1 w Brzezinach oraz 2 szt. do Przedszkola Nr 3 w Brzezinach w ramach projektu Przedszkole oknem na świat. 

 

Ogłoszenie w formie dokumentu PDF

 

 

 


 

Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat”
w okresie wrzesień 2012 r.– czerwiec 2014 r. ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 6 wolnych miejsc ( 5 dodatkowych oraz 1 wolne) w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1
w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oswiadczenie uczestnika projektu
Formularz zgłoszenia dziecka
Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu

 

 


Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres wrzesień 2012 r. – czerwiec 2014 r

 

Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu

 

 


Informacja dodana: 05/08/2013 r.
W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL na realizację projektu pn Przedszkole oknem na świat ogłaszam: konkurs na zakup następujących usług edukacyjnych realizowanych w 3 utworzonych w ramach w/w projektu oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach oraz w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach.

 

Ogłoszenie i warunki przeprowadzenia konkursu

 

 


Informacja dodana: 05/08/2013 r.
W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL na realizację projektu pod nazwą Przedszkole oknem na świat ogłaszam: nabór na 3 stanowiska pracowników do prac lekkich (niań) w 3 utworzonych w ramach w/w projektu oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach (1 stanowisko) oraz w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach (2 stanowiska).

 

Ogłoszenie i warunki przeprowadzenia konkursu

 

 


Informacja dodana: 05/08/2013 r.
W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn Przedszkole oknem na świat ogłaszam: konkurs na usługę polegającą na transporcie na trasie Brzeziny – Łódź - Brzeziny dzieci z 3 utworzonych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w Brzezinach podczas 12 jednodniowych wycieczek: 6 wycieczek z Przedszkola Nr 3 (jednorazowo maksymalnie 45 osób) oraz 6 wycieczek z Przedszkola Nr 1 (jednorazowo maksymalnie 30 osób) w ramach w/w projektu.

 

Ogłoszenie i warunki przeprowadzenia konkursu

 

 


Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 3 wolne miejsca w nowo utworzonych grupach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 na okres wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r


Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu

 


Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 6 wolnych miejsc w nowo utworzonych grupach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 na okres wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r

 

Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu

 


Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 na okres wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r

 

Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu

 


Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 rOgłoszenie o naborze dzieci do projektuGmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r


Ogłoszenie o naborze dzieci do projektu
Gmina Miasto Brzeziny realizując projekt pod nazwą „Przedszkole oknem na świat” ogłasza dodatkowy nabór dzieci na 1 wolne miejsce w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 rOgłoszenie o naborze dzieci do projektu 

 


 

Projekt „PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 


 Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu:

Przedszkole oknem na świat

 

Całkowita wartość projektu i kwota wydatków kwalifikowanych: 975.223,83 PLN

Kwota dofinansowania z EFS: 828.940,26 PLN

Termin realizacji projektu : 01.08.2012 r. – 31.07.2014 r.

Projekt skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych na terenie miasta Brzeziny.

Głównym celem projektu było zmniejszenie dysproporcji rozwojowych i edukacyjnych
u 54. dzieci 3- i 4-letnich z terenu miasta Brzeziny w stosunku do dzieci w tym wieku zamieszkujących tereny miejskie województwa łódzkiego.

W okresie wrzesień 2012 r. – czerwiec 2014 r. dla dzieci urodzonych w latach: 2008- 2010,
które nie brały dotychczas udziału w edukacji przedszkolnej, utworzono 3 nowe oddziały, jeden w Przedszkolu nr 1 i dwa w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach.

Zajęcia w ramach w/w projektu zostały uroczyście zakończone 25.06.2014 r.
W projekcie wzięło udział łącznie 93 dzieci, z których 73 uzyskało dyplomy ukończenia projektu.

 

           W ramach nowych grup przedszkolnych prowadzone były zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (49,5 h),  rytmiki (88,5 h) i logopedii (445,5 h). Program zajęć wzbogacono 18 spektaklami teatralnymi i 20 muzycznymi  oraz 18 imprezami tematycznymi zorganizowanymi na terenie przedszkoli, a także 14 wycieczkami do teatru, kina, ZOO i figloraju, które wspomagały proces dydaktyczny i wychowawczy.

 

Na potrzeby projektu zakupione zostały  niezbędne  materiały  i  pomoce  dydaktyczne,  meble
i zestawy  multimedialne,  pozwalające  na   prowadzenie  zajęć w  sposób nowoczesny   i   zgodnie   z zainteresowaniami dzieci.
             Projekt wywarł korzystny wpływ na rozwój intelektualny nowych pokoleń oraz przyczynił się do integracji społeczno-gospodarczej.

Udział dzieci w projekcie przeciwdziałał różnicowaniu szans edukacyjnych i spowodował wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Zapewniono równy dostęp wszystkich dzieci do udziału w projekcie poprzez jego nieodpłatność. W wyniku realizacji w/w projektu dzieci są lepiej przygotowane do kolejnego etapu edukacji a zdobyte przez nie umiejętności zaowocują w przyszłości większymi szansami na rynku pracy.


Człowiek - najlepsza inwestycja

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej