Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 25-02-2020
Ogłoszenie nr 510033930-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

 

Miasto Brzeziny: Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”- wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 506124-N-2020

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”- wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka w Brzezinach – wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi. 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2019 roku. 3. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem, dokona jego rozładunku oraz rozmieści we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. W przypadku elementów wymagających montażu, zamówienie obejmuje również ich montaż w pomieszczeniu żłobka. 4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili jego wydania Zamawiającemu potwierdzonego protokołem odbioru ilościowo – jakościowego. 5. Dostarczone wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i posiadają wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie ich w żłobkach zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3. 6. Na dostarczany przedmiot zamówienia musi być udzielona gwarancja na okres minimalny, który wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokółu odbioru ilościowo – jakościowego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Wykonawca uwzględni w swoim formularzu ofertowym koszty związane z: 1) przygotowaniem i złożeniem oferty (w oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym m.in. koszty dostawy); 2) inne opłaty nie wymienione w specyfikacji niezbędne do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane parametry i wymagania techniczne, określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie żądał. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39290000-1

Dodatkowe kody CPV: 39150000-8, 39162100-6, 37520000-9, 37510000-6, 37310000-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29116.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambina Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: przetargi@mojebambino.pl
Adres pocztowy: Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26752.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26752.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48444.90
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej