Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 12-05-2020

 

Brzeziny, dnia 12.05.2020r.                                    

 

Znak:RI.271.13.2020                                                                                   

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.

 

 

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia przed terminem otwarcia ofert. 

 

 

Uzasadnienie faktyczne 

 

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyjaśnień  treści SIWZ. W dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej występuje szereg nieprawidłowości co do opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy są niejednoznaczne i nieprecyzyjne.  Zamawiający nie jest w stanie naprawić poprzez własne działania występującej w postępowaniu wady. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny, który może doprowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, w konsekwencji czego Zamawiający  mógłby  otrzymać przedmiot zmówienia niezgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, a co za tym idzie uniemożliwiłoby to zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.

 

Uzasadnienie prawne

 

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełna treść unieważnienia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej