Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 25-08-2020
Ogłoszenie nr 510159226-N-2020 z dnia 25-08-2020 r.

 

Miasto Brzeziny: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563254-N-2020

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.16.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Brzeziny (dróg publicznych i wewnętrznych) w 2020 roku. – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem Zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia, obejmuje m.in. następujące prace:  usuwanie pojedynczych i grupowych ubytków oraz naprawa zniszczonych fragmentów nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, zatok itp., elementów pasa drogowego;  frezowanie starej i układanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach jezdni wskazanych przez Zamawiającego;  regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczonych w pasie drogowym, jak pokrywy studni kanalizacyjnych, skrzynki zaworowe instalacji wodociągowych i gazowych, zwieńczenia i włazy studni teletechnicznych, kratki wpustów ulicznych itp. – Remonty cząstkowe chodników oraz nawierzchni nieasfaltowych Zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia, obejmuje m.in. następujące prace:  usuwanie pojedynczych i grupowych ubytków oraz naprawa zniszczonych fragmentów nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, zatok itp., elementów pasa drogowego;  budowa/przebudowa chodników i uzupełnianie brakujących odcinków ciągów pieszych, zatok parkingowych, miejsc postojowych dla samochodów, naprawa nawierzchni pasów zielonych itp.;  wymiana istniejących krawężników, obrzeży lub układanie nowych;  regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych, w pasie drogowym jak pokrywy studni kanalizacyjnych, skrzynki zaworowe instalacji wodociągowych i gazowych, zwieńczenia i włazy studni teletechnicznych, kratki wpustów ulicznych itp. – Utrzymanie (remonty cząstkowe)/utwardzenie dróg i powierzchni gruntowych Zakres usług, objętych opisem przedmiotu zamówienia, obejmuje m.in. następujące prace:  bieżące utrzymanie i remonty dróg gruntowych (o nawierzchni tłuczniowejżwirowo-tłuczniowej);  utwardzanie dróg dojazdowych, powierzchni gruntowych. – Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia, obejmuje m.in. wykonanie i odtwarzanie pionowego i poziomego oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych, ścieżek rowerowych, parkingów, placów i zatok. – Sprzątanie pasa drogowego oraz ciągów chodnikowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45233221-4, 45233290-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601.63
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANDRO+ Roman Fijałkowski
Email wykonawcy: biuro_androplus@wp.pl
Adres pocztowy: ul. A. Fredry 43
Kod pocztowy: 95-060
Miejscowość: Brzeziny
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej