Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 16-10-2020

 

Ogłoszenie nr 510203376-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

 

Miasto Brzeziny: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586307-N-2020

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.20.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonywać m.in. następujące czynności: - koszenie trawników, poboczy dróg, przydrożnych rowów wraz ze zgrabieniem i uprzątnięciem skoszonej trawy - strzyżenie żywopłotów wraz z uprzątnięciem - obsadzanie rabat kwiatowych wraz z zakupieniem kwiatów i uzupełnianiem na bieżąco wypadów kwiatów - podlewanie rabat kwiatowych - wykonanie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych drzew wraz z uprzątnięciem gałęzi - czyszczenie terenów kwater żołnierskich na cmentarzu - sadzenie drzew - usunięcie drzew - wygrabianie liści i traw oraz ich usunięcie - naprawa i malowanie ławek, elementów placów zabaw - wymiana piachu na placach zabaw - czyszczenie powierzchni utwardzonych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

Dodatkowe kody CPV: 77300000-3, 77312000-0, 77312100-1, 77314100-5, 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 50870000-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40650.41
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "ANDRO" Anna Fijałkowska
Email wykonawcy: biuro_andro@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Brzezińska 138
Kod pocztowy: 95-040
Miejscowość: Koluszki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3304.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3304.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8890.02
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
W pkt. IV.6 podano łączną cenę jednostkową brutto zaoferowaną przez Wykonawców. Zamawiający rozliczenia z Wykonawcą dokonywać będzie wg faktycznie wykonanych usług w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w formularzu ofertowym do wyczerpania kwoty 50 000,00 zł w podanym okresie lub do dnia 30.11.2020r. Z momentem wyczerpania kwoty 50 000,00 zł przed dniem 30.11.2020 roku umowa wygasa.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej