Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 20-10-2020
Ogłoszenie nr 510206025-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.

 

Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578726-N-2020

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.19.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach w granicach istniejącego pasa drogowego. Przyjęto parametry jak dla klasy technicznej „Z”. Zaprojektowano jezdnię dwukierunkową o szerokości 6,0 m o przekroju jednostronnym na odcinku projektowanego chodnika jednostronnego (według odrębnego opracowania) ze spadkiem o wartości 2% oraz o przekroju daszkowym w miejscu gdzie projektowany chodnik będzie obustronny albo nie występuje o wartości 2%. Dodatkowo w miejscach gdzie nie występuje chodnik przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m. W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie peronu autobusowego o wymiarach 2,0 m x 25,0 m. W ramach zadania należy wyregulować wysokościowo istniejące zjazdy o nawierzchni utwardzonej w stosunku do przebudowywanej krawędzi jezdni a istniejące zjazdy o nawierzchni nieutwardzonej wykonać z masy bitumicznej. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku przedmiotowej drogi odbywać się będzie tak jak w stanie istniejącym tj. do istniejących rowów przydrożnych, które zostaną odmulone w granicach istniejącego pasa drogowego. Ilość wód opadowych nie ulegnie zmianie. Długość przebudowywanej drogi Nr 2912 E wynosi 990,00 mb.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 862333.67
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: dl@zrd-wisniewska.pl
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 276
Kod pocztowy: 90-361
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 857738.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 857738.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1244640.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej