Przetargi

Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych

calendar 21-10-2020

Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych


Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 lipca 2020 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,  oznaczonych  w ewidencji gruntów jako działki nr:
1. 3746/1 o pow. 1258 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043560/9
Cena wywoławcza – 33.350,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3746/16 o pow. 1675 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043569/2
Cena wywoławcza – 51.600,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetargi odbędą się w dniu 24 listopada 2020 r. odpowiednio o godz. 10.00 i 10.30 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810, w terminie do 17 listopada 2020 r. włącznie.  
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Pierwsze przetargi były przeprowadzone 27 maja 2020 r., jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. Drugie przetargi były przeprowadzone 8 lipca 2020 r. jednak również zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. Trzecie przetargi były przeprowadzone 27 sierpnia 2020 r. – zakończone wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. Czwarte przetargi były przeprowadzone 20 października 2020 r. – zakończone wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w pieniądzu oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny odpis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2017 r. , poz. 2278 ze zm.).
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta ( Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) powyższe nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem:  1-7 MN o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a działka 3746/1 dodatkowo częściowo w obszarze oznaczonym symbolem: 1-9 Z o przeznaczeniu: zieleń nieurządzona.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.
Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-26-67 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z uzasadnionych przyczyn.
                                                                                                     Burmistrz Miasta Brzeziny

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej