Przetargi

Ogłoszenie o drugich przetargach pisemnych nieograniczonych

calendar 02-11-2020

 Ogłoszenie o drugich przetargach pisemnych nieograniczonych

W związku z Zarządzeniem Nr 202/2020 z 27 października 2020 r.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

drugie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż następujących ruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny:

 1) kontenerowa linia sortownicza 8- stanowiskowa do sortowania odpadów z przesiewaczem bębnowym i przenośnikami o wydajności 10 Mg/godz. ( rok. prod. 2010).

2) prasa hydrauliczna ( belownica) Strautmann typ MK 1100 ( rok prod. 2009).

 

Ruchomości znajdują się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.

OFERTY pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na linię sortowniczą. Nie otwierać przed 17.11.2020 r. godz. 9.30” lub „ Oferta na prasę hydrauliczną. Nie otwierać przed 17.11.2020 r. godz. 9.30” należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny w pok. 110, piętro I do dnia 17 listopada 2020 r., do godziny  9.00.

 

TERMIN przetargu ustala się na dzień 17 listopada 2020 r.  godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w otwarciu ofert, proszone są o zebranie się na I piętrze w holu przed sala konferencyjną. Osoby te zostaną poproszone o godz. 9.30 na otwarcie ofert.

 

Cena wywoławcza ruchomości, o której mowa w pkt 1 wynosi 180.000,00 zł.

 

Cena wywoławcza ruchomości, o której mowa w pkt 2 wynosi   10.500,00 zł.

 

Do zaoferowanej w przetargu ceny ruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

 

Demontaż linii sortowniczej oraz jej transport są po stronie Nabywcy.

Możliwość oględzin po wcześniejszym uzgodnienie telefonicznym.

Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Termin zapłaty ceny sprzedaży będzie wynosił 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży, po uiszczeniu przez Kupującego ceny sprzedaży.

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

1. pełną nazwę ( dane osobowe) oferenta, adres siedziby lub zamieszkania, NIP, telefon, email.

2. proponowaną cenę netto oraz brutto ( + 23% VAT)

3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu.

4. oświadczenie, że oferta dotyczy zakupu przedmiotu sprzedaży.

5. oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny przedmiotu sprzedaży.

6. Stosowne podpisy.

 

Brak któregokolwiek z załączników eliminuje złożone oferty z wzięcia udziału w przetargu.

W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert prowadzona będzie dodatkowa licytacja.

 

Po otwarciu ofert i stwierdzeniu przez komisję, iż złożono co najmniej dwie równorzędne cenowo oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oferentów, których oferty zostały dopuszczone do przetargu ustnego ( licytacji) i rozpoczyna prowadzenie licytacji.

Zasady prowadzenia licytacji:

1.  Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczynając licytację podaje do wiadomości cenę uzyskaną w pierwszym etapie przyjmując ją za cenę wywoławczą.

2. Ustala się, że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.

3. Oferta staje się skuteczna, gdy zostanie powtórzona przez Przewodniczącego. Kolejne postąpienia można zgłaszać dopóki Przewodniczący nie wywoła trzykrotnie ostatniego postąpienia.

4. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację trzykrotnie wywołują ostatnią najwyższą  cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko oferenta, który przetarg wygrał.

5. Przewodniczący zamyka przetarg.

 

Przetarg jest ważny, gdy wśród złożonych ofert pisemnych jest co najmniej jedna oferta z cena wyższą niż pozostałe i gdy zostanie złożona, co najmniej jedna ważna oferta  z cena wyższą od podanej ceny wywoławczej.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie raportu z wyceny, sporządzonego 18 maja 2020 r.

 

Szczegółowe informacje o przetargach udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-26-67.

                                                                                                     Burmistrz Miasta BrzezinyWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej