Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości

calendar 03-11-2020

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

działając na podstawie art. 13 ust. 1 związku z art. 25 ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXX/221/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2155, 2156, 2157, 2158,2159 i 2160, położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny w rejonie ul. Wojska Polskiego

ogłasza

przetarg ustny ograniczony

na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 2155, 2156, 2157, 2158, 2159 i 2160, położonej w Brzezinach w rejonie ul. Wojska Polskiego.

I. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr: 2155 o pow. 2,9943 ha, 2156 o pow. 1,1976 ha, 2157 o pow. 2,2783 ha, 2158 o pow. 1,1253 ha, 2159 o pow. 1,1981 ha i 2160 o pow. 1,2576 ha, położona w obrębie 4 miasta Brzeziny w rejonie ul. Wojska Polskiego, której stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej LD1B/00032723/0.

II. Opis nieruchomości i przeznaczenie.

1. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze przetargu w celu, zainstalowania i eksploatowania farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną oraz pomieszczeniem technicznym.

2. Teren położony na obszarze oznaczonym symbolem 3-1Pu o przeznaczeniu:

1) podstawowe: obiekty produkcyjne, składy i magazyny;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa,

b) tereny lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii –  z energii promieniowania słonecznego.

2. Południowa część działki nr 2155 położona w obszarze 3-1 KD-D o przeznaczeniu podstawowym: drogi klasy dojazdowej i 139 KD o przeznaczeniu: Tereny komunikacji kołowej. Ulica dojazdowa klasy D.

3. Częściowo zachodnia część działek nr 2155, 2156 i 2157 – R – tereny rolne

Ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 45% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe.

III. Warunki dzierżawy, wysokość opłat.

1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 29 lat. Termin rozpoczęcia budowy farmy fotowoltaicznej nie później niż do 30.06.2022 r.

2. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym nakłady na budowę obiektów, a także nakłady związane       z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy – nie podlegają zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

3. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego: 10.000,00 zł/ha/rocznie netto od powierzchni faktycznie zajętej przez Farmę Fotowoltaiczną, począwszy od pierwszego roku, w którym zostanie rozpoczęta budowa Farmy Fotowoltaicznej

Do stawki czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT 23 %.

Minimalna wysokość postąpienia: 500,00 zł

Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu roczny czynsz w kwocie 500,00 zł za 1 ha, (słownie: pięćset złotych 00/100) od pozostałej powierzchni przedmiotu dzierżawy niewykorzystanej pod Farmę Fotowoltaiczną.

Czynsz za pierwszy rok będzie płatny proporcjonalnie do ilości dni w danym roku ( od dnia przekazania terenu pod budowę). 

Od dnia podpisania Umowy do momentu rozpoczęcia budowy Farmy Fotowoltaicznej, jednak nie później niż do 30.06 2022 r. Dzierżawca będzie płacił czynsz roczny w kwocie 500,00 zł za 1 ha (słownie: pięćset złotych 00/100).

Czynsz dzierżawny będzie płatny w dwóch ratach  na rachunek bankowy Wydzierżawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Andrespolu nr 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010. Po zakończeniu eksploatacji Dzierżawca będzie zobowiązany do płacenia czynszu do czasu przywrócenia przedmiotu dzierżawy do stanu pierwotnego potwierdzonego przez strony protokołem odbioru.

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, począwszy od roku następnego po roku podpisania umowy.

IV. Warunki uczestnictwa w przetargu

Przetarg jest ograniczony do podmiotów, które na dzień zgłoszenia uczestnictwa w przetargu posiadają 5 letnie doświadczenie w zakresie budowy i użytkowania Budowli Fotowoltaicznych oraz posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację Farmy Fotowoltaicznej.  Ponadto w przetargu mogą wziąć udział podmioty, które oświadczą, że po wygraniu przetargu utworzą na terenie miasta Brzeziny spółkę obsługującą budowę i eksploatację Farmy Fotowoltaicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, co będą zobowiązane potwierdzić stosownym oświadczeniem w tej sprawie.

 

Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które w terminie do 26 listopada 2020 r. zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu oraz przedłożą następujące dokumenty:

- potwierdzające 5 letnie doświadczenie w zakresie budowy i użytkowania Budowli Fotowoltaicznych ( oświadczenie, referencje)

- oświadczenie o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej zapewniającej realizację Farmy Fotowoltaicznej

- oświadczenie o gotowości, po wygraniu przetargu, utworzenia na terenie miasta Brzeziny spółki obsługującej budowę i eksploatację Farmy Fotowoltaicznej,

oraz wpłacą wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810 również w terminie do 26 listopada 2020 r..

Wadium: 2.000,00 zł

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 2155, 2156, 2157, 2158, 2159 i 2160, położonej w Brzezinach w rejonie ul. Wojska Polskiego.”.

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w dniu  30 listopada 2020 r.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój nr 305 oraz pod nr tel. (0-46) 874 26 67.

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

                                                                                                     Burmistrz Miasta Brzeziny

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej