Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 27-11-2020
Ogłoszenie nr 510240544-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.
Miasto Brzeziny: Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału burzowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału burzowego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.26.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału burzowego. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać w szczególności: - remont wewnętrznej powierzchni komnaty retencyjnej poprzez oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków w cegłach, spoin, odcięciu „dzikich” wlotów oraz uzupełnieniu wszystkich ubytków w ścianach i sklepieniu - wzmocnienie powierzchni kanału - wykonanie izolacji przeciwwodnej na powierzchni kanału - odtworzenie zarwanej części kanału burzowego (zlokalizowanego w pasie drogowym DK 702) ul. Sienkiewicza w stronę ul. Modrzewskiego ( ok. 25 m) - uzyskać zgody na zajęcie pasa DK 702 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wszystkich budynków od strony podwórka - wykonanie utwardzenia nawierzchni podwórka wraz z wykonaniem odprowadzenia wody poprzez kanalizację deszczową - wymianę wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45220000-5, 45320000-6, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 244470.05
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IZI POL Piotr Steczyszyn
Email wykonawcy: izi_pol@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Nowości 7A lok E27
Kod pocztowy: 95-011
Miejscowość: Bratoszewice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 400000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 400000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej reki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa prawna: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Uzasadnienie: W dniu 19 października 2020r. Zamawiający otrzymał Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach nakazującą wykonanie remontu kolektora kanalizacji deszczowej (komnaty) kd560, przebiegającego pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (budynkiem frontowym i oficyną) na działce nr ewid. 2519 (obręb 8) przy ul. Sienkiewicza 1 w Brzezinach oraz remontu, podłączonej do kolektora deszczowego (komnaty), kanalizacji deszczowej w podwórku na ww. działce – w terminie do dnia 20 grudnia 2020r. W z w/w decyzją Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowych działań wskazanych w decyzji, tym samy nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zmawiający nie był w stanie przewidzieć zaistniałej sytuacji. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach (protokół z Nadzoru z dnia 01.10.2020 r.) o złym stanie technicznym komnaty retencyjnej, nie czekając biernie na Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach, podjął niezbędne czynności w celu oceny stanu technicznego komnaty retencyjnej, zlecając w dniu 05.10.2020 r. wykonanie ekspertyzy technicznej – niezbędnej do dalszych działań podejmowanych przez Zamawiającego tj. wykonania remontu komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwana częścią kanału burzowego. Ekspertyza została wykonana w dniu 27.10.2020 r. Ekspertyza potwierdziła zły stan techniczny komnaty retencyjnej. W związku z powyższym Zamawiający jest zobligowany do podjęcia niezwłocznych kroków w celu wykonania zamówienia zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach. W związku z powyższym zaistniała przesłanka opisana w art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie w/w przesłanki.
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej