Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

calendar 13-01-2021

 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym


W związku z Zarządzeniem Nr  6/2021 z 12 stycznia 2021 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza


przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny:
Rodzaj: kompaktor
Marka i typ: Hanomag typ CD 66
Rok produkcji: 1993
Nr identyfikacyjny: 370220396
Ruchomość znajduje się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.
OFERTĘ pisemną w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z napisem „ Oferta na zakup kompaktora Hanomag typ CD 66, rok produkcji 1993. Nie otwierać przed 21.01.2021 r. godz. 9.30” należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny do dnia 21 stycznia 2021 r., do godziny  9.00.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 21 stycznia 2021 r.  godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w otwarciu ofert, proszone są o zebranie się na holu na parterze. Osoby te zostaną poproszone o godz. 9.30 na otwarcie ofert.

Cena wywoławcza ruchomości wynosi 14.000,00 zł.

Do zaoferowanej w przetargu ceny ruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Transport kompaktora po stronie Nabywcy.
Możliwość oględzin po wcześniejszym uzgodnienie telefonicznym ( 46 874 26 67).
Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Termin zapłaty ceny sprzedaży będzie wynosił 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży, po uiszczeniu przez Kupującego ceny sprzedaży.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę ( dane osobowe) oferenta, adres siedziby lub zamieszkania, NIP, telefon, email.
2. proponowaną cenę netto oraz brutto ( + 23% VAT)
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu.
4. oświadczenie, że oferta dotyczy zakupu przedmiotu sprzedaży.
5. oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny przedmiotu sprzedaży.
6. Stosowne podpisy.

Brak któregokolwiek z załączników eliminuje złożoną ofertę z wzięcia udziału w przetargu.
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert prowadzona będzie dodatkowa licytacja.

Po otwarciu ofert i stwierdzeniu przez komisję, iż złożono co najmniej dwie równorzędne cenowo oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oferentów, których oferty zostały dopuszczone do przetargu ustnego ( licytacji) i rozpoczyna prowadzenie licytacji.
Zasady prowadzenia licytacji:
a)  Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczynając licytację podaje do wiadomości cenę uzyskaną w pierwszym etapie przyjmując ją za cenę wywoławczą.
b) Ustala się, że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
c) Oferta staje się skuteczna, gdy zostanie powtórzona przez Przewodniczącego. Kolejne postąpienia można zgłaszać dopóki Przewodniczący nie wywoła trzykrotnie ostatniego postąpienia.
d) Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację trzykrotnie wywołują ostatnią najwyższą  cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
e) Przewodniczący zamyka przetarg.

Przetarg jest ważny, gdy zostanie złożona, co najmniej jedna ważna oferta z cena wyższą od podanej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty, może zostać również odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Cena wywoławcza została ustalona na podstawie operatu technicznego, sporządzonego 23 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-26-67.
                                                                                                 Burmistrz Miasta Brzeziny


Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej