Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 25-01-2021
25/01/2021    S16

Polska-Brzeziny: Usługi związane z odpadami

2021/S 016-036920

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Brzeziny
Krajowy numer identyfikacyjny: RI.271.23.2020
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 16
Miejscowość: Brzeziny
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-060
Państwo: Polska
E-mail: rgi@brzeziny.pl
Tel.: +48 468747741
Faks: +48 468742793
Adresy internetowe:
Główny adres: www.brzeziny.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”.

Numer referencyjny: RI.271.23.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 4 005 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 4 005 000.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Miasto Brzeziny

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Przedmiot umowy powinien być wykonywany zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);

c) ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2056 ze zm.);

d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 poz. 2167);

e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 poz. 2412);

f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122),

g) Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2028 – uchwała XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.;

h) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028);

i) aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Miasta Brzeziny:

— uchwała nr XXVI/192/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2969,

— uchwała nr XXX/219/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

— uchwała nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady segregowane w zabudowie wielorodzinnej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 203-493889
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eko-Region Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 590765381
Adres pocztowy: Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@eko-region.pl
Tel.: +48 446330815
Faks: +48 446330819
Adres internetowy: www.eko-region.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Globaleko Przemysław Kozłowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 100772870
Adres pocztowy: ul. Składowa 3
Miejscowość: Brzeziny
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-060
Państwo: Polska
E-mail: globaleko@g.pl
Tel.: +48 665712871
Adres internetowy: www.globaleko.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 259 259.00 PLN
Najtańsza oferta: 4 005 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 4 005 000.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Art. 182 ustawy Pzp

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/01/2021
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej