Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 11-02-2021
Ogłoszenie nr 510414929-N-2021 z dnia 11.02.2021 r.

 

Miasto Brzeziny: Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775910-N-2020

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.34.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach. W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności: a) wykonać roboty budowlane, b) wykonać dostawę i montaż urządzeń, c) wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), d) zapewnić obsługę geodezyjną (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). e) przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania i konserwacji urządzeń, f) wykonać przegląd zerowy zamontowanych urządzeń. Projektowane zagospodarowanie przewiduje lokalizację urządzeń zabawowych dla dzieci na obszarze w całości przeznaczonym na rekreację i aktywność sportową. Projektuje się lokalizację dużego, linowego zestawu zabawowego, składającego się z dwóch piramid linowych oraz dodatków do nich. Nawierzchnia pod urządzeniem zabawowym, uwzględniająca swoim obszarem strefy bezpiecznego upadku dla poszczególnych elementów urządzenia zabawowego wykonana jest z warstwy piasku (grubość warstwy: 30 cm). Dodatkowo, projekt przewiduje lokalizację dwóch ławek z oparciem, tablicy regulaminowej oraz kosza na śmieci w sąsiedztwie urządzenia zabawowego. Do placu zabaw utworzono także ścieżkę pieszą wykonaną z nawierzchni żwirowej komunikującą plac zabaw z istniejącą na działce drogą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45112700-2, 45112723-9, 37535200-9, 45233200-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 236057.81
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Delta Cert Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@deltacert.pl
Adres pocztowy: ul. Powstańców Listopadowych 29C/7
Kod pocztowy: 35-606
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 237000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 237000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 294379.34
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej