Przetargi

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym

calendar 17-06-2021

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

 

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Konopnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3745/1 o pow. 632 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00009275/4.

Cena wywoławcza – 43.200,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810,  w terminie do 10 sierpnia 2021 r. włącznie.  

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony 2 czerwca 2021 r., jednak zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 99 MNu o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom.

Z uwagi na kształt i powierzchnię działka nie może stanowić samodzielnej nieruchomości w związku z tym jest przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 3746/1, 3074/2, 3042/2 i 3745/2.

W przetargu na sprzedaż działki nr 3745/1 mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 3746/1, 3074/2, 3042/2 i 3745/2, którzy zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu oraz przedłożą dokument potwierdzający tytuł własności do sąsiedniej nieruchomości w terminie do 10 sierpnia 2021 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 111 oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3745/1, położonej w Brzezinach przy ul. Konopnickiej”.  Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w dniu 16 sierpnia 2021 r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874 26 67 oraz znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej