Przetargi

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę

calendar 05-10-2021

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j..)
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone


na oddanie w dzierżawę na okres od  1listopada 2021r. do 30 października 2024r. następujących nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:
o    godz. 10.00 – działka nr 1322 (obręb 8, przy ul. Łąkowej) o pow. 0,3172 ha,
o    Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 53,74 za 1 ha rocznie. Wadium: 30 zł;
o    godz. 10.30 -działka nr 1322 (obręb 8, przy ul. Łąkowej) o pow. 0,2000 ha, 
o    Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego:   89,73 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 30 zł;
o    godz. 11.00- działka nr 1324 (obręb 8, przy ul. Łąkowej) o pow. 0,4146ha, w tym: ŁV-0,1648 ha, ŁVI-0,0467 ha, Ws-0,2031 ha.
o     Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 64,49  zł za 1 ha rocznie. Wadium: 30 zł;
o    godz. 11.30- cz. działek  nr 284/2; 284/4; 283/3 i 283/5  (obręb 1, przy ul. Strykowskiej) o łącznej pow. 2,1959 ha, w tym: : RIVa-1,1113 ha, RIVb-0,3855 ha, N-0,0851 ha, RV-0,2560ha, PsIV-0,3493 ha, LsV-0,0087ha.
o    Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego:  64,49 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 30 zł;

Przetargi odbędą się w dniu 18 października   2021r. o godz. 10.00, 10.30 ,  11.00 i 11.30  w siedzibie Urzędu Miasta w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16, sala konferencyjna.

Minimalna wysokość postąpienia w każdym z przetargów: 5 zł
Osoby biorące udział w przetargach powinny zapoznać się z ich przedmiotami przed ich rozpoczęciem. Działki nie będą okazywane w terenie przez Wydzierżawiającego.

Do każdego z przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium najpóźniej do 13 października 2021r. na konto Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień 1 października 2021r. oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości– w przypadku osób fizycznych; dowód wpłaty wadium, aktualny odpis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot– w przypadku osób prawnych. W tytule wpłaty wadium powinna znaleźć się informacja jakiej działki dotyczy wpłata.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Informacja o posiadaniu bądź nie posiadaniu przez uczestników przetargu zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień 1 października 2021r. zostanie przekazana komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Brzeziny.

Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do 30 października każdego roku. Aktualizacja czynszu raz w roku z mocą od 1 stycznia na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi do podpisania umowy w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia , traci wadium, przeprowadzony przetarg traktuje się jako niebyły, a osoba ta nie może brać udziału w kolejnym przetargu na tą samą nieruchomość.

Burmistrz Miasta Brzeziny może odwołać każdy z ogłoszonych przetargów, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów udzielane są w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, III piętro lub pod nr tel. (46) 874-22-24 wew. 7743.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej