Przetargi

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę

calendar 26-10-2021

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY    informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021.1899.  ze zm.)wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnych stanowiących działki o nr : 16 i 62 o powierzchni 1,3070 ha, obręb 2 w Brzezinach oraz działek o nr: 1189/2,1189/3,1189/4,1189/5  przeznaczonych do oddania w dzierżawę od 18.11.2021r. do 17.11. 2024r. w trybie bezprzetargowym.
    Wykaz publikowany jest przez  21 dni, tj. od 27.10.2021r do 17.11.2021r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej