Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 23-12-2016
Brzeziny: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 363257-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brzeziny, krajowy numer identyfikacyjny 52419200000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95060   Brzeziny, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 468 742 224, faks 468 742 793, e-mail [email protected]
Adres strony internetowej (URL): www.brzeziny.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – odpady segregowane „suche”, odpady segregowane „mokre”, popiół z palenisk domowych i odpady wielkogabarytowe oraz odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny, w okresie od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w następujących frakcjach: - odpady segregowane „suche”, w tym – papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (o kodach 15 01 06, 20 01 99) oraz „ szkło opakowaniowe” jako opakowania ze szkła sklasyfikowane pod kodem 15 01 07, zbierane łącznie jako zmieszane odpady opakowaniowe w odpowiednio oznaczonych worku lub pojemniku ; - odpady segregowane „mokre” - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, kuchenne i opakowaniowe ulegające biodegradacji (o kodach 20 01 08, 20 02 01), gromadzone w oddzielnym worku lub pojemniku; - popiół z palenisk domowych- (o kodzie 20 01 99) zbierany w oddzielnym pojemniku; - pozostałości z sortowania – zmieszane odpady komunalne pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów „suchych” i „mokrych”, nie zawierające przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych, zużytych opon (o kodzie 20 03 01) gromadzone w pojemniku; - odpady zmieszane – odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (o kodzie 20 03 01) gromadzone w pojemniku; - odpady wielkogabarytowe - w czasie okresowych „wystawek”- raz na pól roku – (o kodzie 20 03 07). 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wykonawca powinien przeprowadzić okresowe mycie i dezynfekcję pojemników do zbiórki odpadów komunalnych z użyciem profesjonalnych środków dezynfekujących co najmniej jeden raz w roku w okresie letnim tj. od czerwca do września, a pojemników przeznaczonych na „odpady mokre” co najmniej raz na kwartał. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanym terminie mycia i dezynfekcji pojemników. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT678203.50
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
GLOBALeko Przemysław Kozłowski ,  [email protected],  ul. Waryńskiego 7b,  95-060,  Brzeziny,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 702984.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 702984.96
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 702984.96
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej