Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 04-01-2017

 

Brzeziny, dnia 04 stycznia 2017 r.                                            

Znak:RI.271.16.2016                                                                                  

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

                                         

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach. 

  

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie  z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 1 524 217,88 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych 88/100) Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 1 607 858,26 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 26/100)

 

 

Uzasadnienie prawne

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 


Pełna treść zawiadomienia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej