Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 06-02-2017

Znak: RI.271.1.2017                                                           

Brzeziny, dnia 06 lutego 2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                           

Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach. 

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednia przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 524 217,88 zł brutto.

 

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:


Pełna treść informacji

oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej