Przetargi

Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych.

calendar 20-03-2017
Ogłoszenie nr 47292 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.
Brzeziny: Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brzeziny, krajowy numer identyfikacyjny 52419200000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95060   Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail [email protected], faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (URL): www.brzeziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.brzeziny.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.brzeziny.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: RI.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: a) rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta Brzeziny, b) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego, c) rachunków podstawowych i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych: • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach; • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach; • Gimnazjum w Brzezinach; • Przedszkole Nr 1 w Brzezinach, • Przedszkole Nr 3 w Brzezinach; • Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach; • Muzeum Regionalne w Brzezinach; • Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach; • Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, 2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Miasto Brzeziny i jej jednostki organizacyjne, 3) realizację poleceń przelewów do innych banków, w tym w wersji elektronicznej i papierowej, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych wewnętrznych i zewnętrznych, 5) przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych, 6) dokonywanie wypłat gotówki z rachunków Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych, 7) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy w formie wyciągów bankowych sporządzanych codziennie, 8) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, 9) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Miasta Brzeziny, 10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, 11) wydawanie blankietów czekowych, 12) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu określonego upoważnieniem w Uchwale budżetowej odrębnie w każdym roku budżetowym z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększoną lub pomniejszoną o marżę zaoferowaną przez Bank – stałą przez cały okres trwania umowy (dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M - wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,6600 skorygowana o stałą marżę banku podana w ofercie Banku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania. Marża Banku jest stała przez cały okres trwania umowy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki liczone będą tylko od wykorzystanej części kredytu i płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku, 13) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego (jednolite dla wszystkich jednostek) ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, pomnożony przez współczynnik Banku, oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,6600) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 14) automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu „OVERNIGHT”, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4- lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 100.000,00 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,6600 skorygowana) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 15) kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych, 16) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie i aktualizację w siedzibie Zamawiającego (obsługa księgowa jednostek organizacyjnych objętych niniejszym postepowaniem prowadzona jest w siedzibie Zamawiającego) pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia wskazanych pracowników, 17) prowadzenie obsługi bankowej do ostatniego dnia roboczego roku, 18) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. Wydawanie karty płatniczej będzie realizowane na wniosek i według potrzeb określanych przez Klienta, 1) dzierżawę 2 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu VISA i MASTERCARD, (terminale płatnicze do przyjmowania wpłat od klientów będą zainstalowane w 2 punktach tj. budynku Centrum Kultury Fizycznej ul. Kulczyńskiego 9 w Brzezinach oraz w budynku Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach): 1) Bank zobowiązany będzie do: a) bezpłatnego: - dostarczenia sprzętu na wskazany przez Zamawiającego adres, - przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w uzgodnionym przez strony terminie nie później niż do dnia obowiązywania umowy, w zakresie przeprowadzania transakcji przy użyciu kart płatniczych, b) świadczenia całodobowego serwisu, 2) szacuje się, że rocznie dokonywanych będzie wpłat przy użyciu kart płatniczych na kwotę około 960.000,00 zł, 3) z tytułu instalacji terminali Bank będzie pobierał opłatę miesięczną za dzierżawę oraz prowizję od dokonywanych wpłat, 4) Zamawiający wymaga, aby wpłaty dokonane kartą płatniczą były w kwotach brutto i znajdowały się na koncie jednostki na następny dzień, 5) terminale będą zainstalowane poprzez stałe łącze internetowe. 3. Wykonawca zawrze odrębne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z Miastem Brzeziny i z każdą z jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny wymienioną w pkt 2 ppkt 1 lit. c.. 4. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływanie nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 6. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych, Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów, przy czym przez rachunki Zamawiającego należy rozumieć rachunki Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych: 1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, 2) za realizację polecenia przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Miasto Brzeziny i jej jednostki organizacyjne, 3) za przyjmowanie wpłat gotówkowych wewnętrznych i zewnętrznych, 4) za przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności od osób trzecich na rzecz Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych 5) za dokonywanie wypłat gotówki z rachunków Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych, 6) za potwierdzanie sald na rachunkach bankowych, 7) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, 8) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, 9) za wydawanie blankietów czekowych, 10) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, 11) za instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie i aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia wskazanych pracowników, 12) za udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, 13) za „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Miasta Brzeziny, 14) za codzienne sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych, 15) za wydanie karty płatniczej, obsługę karty, realizację transakcji bezgotówkowych, zastrzeżenie oraz awaryjną wypłatę gotówki lub wydanie karty zastępczej/nowej/duplikatu poza granicami kraju w przypadku utraty karty oraz przesłanie do użytkownika. 7. Dla innych ewentualnych czynności nie przewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, bank będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. 8. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej Zamawiającego, Wykonawcy mogą zapoznać się z: a) Uchwałami w sprawie budżetu Miasta Brzeziny za poprzednie lata oraz na rok 2017 wraz z opiniami RIO , b) Uchwałami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny za poprzednie lata oraz na rok 2017 wraz z opiniami RIO, c) Sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta Brzeziny wraz z opiniami RIO, d) Informacją o stanie mienia komunalnego, e) Statutem Miasta Brzeziny. W/w dokumenty zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie internetowej www.bip.brzeziny.pl w zakładce „Budżet i finanse”, „Majątek miasta” oraz „Statut”. 9. Zamawiający żąda, aby wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług dysponował na terenie miasta Brzeziny siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku. 10.Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 – usługi bankowe. 11. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem usługi czyli pracowników obsługujących rachunki bankowe Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666). 13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej poniżej: • każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w punkcie 11, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, • każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w pkt. 11, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 16. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. 17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 15/05/2017 data zakończenia: 14/05/2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 poz. 1988 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek 1 Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze bankowej budżetu jednostek samorządu terytorialnego przez okres co najmniej 1 roku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 poz. 1988 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. b) wykaz wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ, z którego będzie wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze bankowej budżetu jednostek samorządu terytorialnego przez okres co najmniej 1 roku. Wykonawca na potwierdzenie postawionego warunku dołączy także do wykazu dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
koszt obsługi 70
oprocentowanie rachunków podstawowych i pomocniczych 10
oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 5
oprocentowanie lokat typu OVERNIGHt 15


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/04/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 30.03.2017

Załacznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załacznik nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załacznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załacznik nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 14 do SIWZ


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej