Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

calendar 27-04-2017

Znak: RI.271.6.2017                                            Brzeziny, dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                           

Remont drogi gminnej Nr 121244 E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136-0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 58 000,00 zł brutto.

 

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:
Pełna treść informacji

Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej